Informacije o študiju

Vabimo vas k ogledu Filma z naslovom Pot do moje kariere, ki smo ga skupaj z dijaki pripravili za vas, si lahko ogledate na povezavi:  https://vimeo.com/486728735

Po končani srednji šoli imate več možnosti, in ena izmed njih je ŠTUDIJ za katerega se bo verjetno odločila večina od vas.

To pa pomeni, da boste morali že v mesecu marcu napraviti prvi korak, in sicer se prijaviti za vpis na višješolski oziroma visokošolski zavod.

Da bo odločitev pravilna je dobro, da v tem času, zberete čim več informacij.

Informacije, ki  vam bodo v pomoč pri odločitvah, lahko dobite:

 • pri šolski svetovalni delavki informacije, svetovanje in usmerjanje, testi študijskih interesov, brošure fakultet, štipendije…
 • pri prijateljih, sorodnikih, ki že študirajo ali so študirali;
 • Karierni centri univerz;
 • na Zavodu za zaposlovanje (pri poklicnih svetovalcih) – CIPS Center za informiranje in poklicno svetovanje Celje (Cankarjeva 1), Žalec (UPI) ali esvetovanje: http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/
 • na internetuštudij: Visokošolska prijavno – informacijska služba: vpis.uni-lj.si

                                                   Višješolska prijavna služba: http://vps.vss-ce.com/VPS/

                                                   eVŠ: http://portal.evs.gov.si

                                                   Izračun točk: www.dijaski.net

                                                   Študij v celjski regiji – http://www.rss-ce.si

                                                  Primerjava študijev: http://www.studij.si/

                                  – študij v tujini: www.portalznanja.com/studij-v-tujini/

                                                                  http://www.studyineurope.eu/

                                  – študentski domovi, nastanitev: www.stud-dom-lj.si (v Ljubljani)

                                                                                                         www.stanovalci.net  (v Mariboru)

                                                                                                         www.sd.upr.si (na Primorskem)

                                  – štipendije: www.sklad-kadri.si

 

Ključne točke vpisnega postopka na višje šole in fakultete:

V mesecu januarju sta izšla dva razpisa za vpis, prvi je Razpis za vpis v višješolske programe, drugi pa Razpis za vpis v visokošolske in univerzitetne programe. Razpis je dostopen na spletnih strani višješolske in visokošolske vpisno-informacijske službe (glej zgoraj).

V Razpisu so navedeni vsi študijski programi, število vpisnih mest, pogoji za vpis, merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa, datumi preizkusov nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti ter postopek dodelitve statusa kandidata s posebnimi potrebami.

Vse višješolske in visokošolske ustanove organizirajo informativne dneve v mesecu februarju. 

Višješolske ustanove razpisujejo višje strokovne programe, kamor se lahko vpišete dijaki, ki boste končali srednješolsko izobraževanje s poklicno ali splošno maturo.

Visokošolske ustanove razpisujejo visokošolske strokovne programe in univerzitetne programe. Dijaki, ki boste srednješolsko izobraževanje končali s poklicno maturo, se lahko praviloma vpišete v vse visokošolsko strokovne programe in v nekatere univerzitetne programe, ki v pogojih za vpis to omogočajo, če boste opravili še dodatni maturitetni predmet (peti predmet) v okviru splošne mature, ki je v razpisu določen. Vsi tehniški univerzitetni študijski programi omogočajo vpis s poklicno maturo in dodatnim maturitetnim predmetom.

Za vpis v nekatere programe je potrebno predhodno opraviti še preizkus nadarjenosti (športne, glasbene, likovne programe).

 

V prvi prijavi za vpis boste lahko dijaki navedli največ tri smeri študija, ki bi jih želeli študirati. Če boste na prvem mestu napisali program, za katerega pozneje ne bo omejen vpis, ste si že zagotovili mesto, če boste le uspešno opravili poklicno maturo. Če pa boste na prvo mesto napisali program, za katerega bo kasneje omejen vpis, boste podvrženi izbirnemu postopku, ki je za vsak program posebej podrobno opisan v Razpisu. Če boste dosegli dovolj točk, boste sprejeti v program, ki ste ga navedli na prvem mestu, drugače pa se bodo upoštevale želje na drugem in tretjem mestu.  Zato je pomembno, da dobro premislite, katere programe boste napisali v prijavo, da ne boste kasneje neprijetno presenečeni.

Na večini študijskih programov se, če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, kandidate izbira glede na splošni uspeh pri poklicni maturi (60 % točk) ter splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk).

Pogosto se zgodi, da visokošolske ustanove sprejmejo vse kandidate, ki so njihovo smer študija navedli na prvem mestu, nato pa vpis zaprejo, kar pomeni, da z drugo ali tretjo željo na ta program ne morete več kandidirati. Zato je prva želja zelo pomembna.

 

Rok oddaje prve prijave za vpis je 19. marec 2021.

Prijava na višješolske strokovne šole poteka preko spletne strani http://vps.vss-ce.com/VPS/. Dijaki boste elektronsko izpolnili prijavo, jo natisnili, podpisali in poslali.

Prijava na visokošolske zavode in v študentske domove pa preko eVŠ portala na spletni strani http://portal.evs.gov.si/prijava/. V prijavo boste lahko vstopali s kvalificiranim digitalnim potrdilom (e-podpis) ali AAI-računom, ki ste ga dobili v šoli. Digitalno potrdilo in AAI-račun vam omogoča oddajo prijave elektronsko, brez tiskanja in pošiljanja. Do prijave na fakulteto pa lahko dostopate tudi z uporabniškim imenom in geslom, ki si ga boste sami določili. V tem primeru boste prijavo elektronsko izpolnili, elektronsko poslali, kljub temu pa še natisnili, podpisali in priporočeno poslali.

Pomembno je tudi to, da se v program, kamor boste sprejeti, še vpišete. Na vpis boste vabljeni pisno.

Dijaki, ki ne boste sprejeti v nobenega od v prvi prijavi napisanih študijskih programov oziroma ne boste opravili zaključnega letnika ali poklicne mature v spomladanskem roku ali se ne boste vpisali v študijski program, v katerega ste bili sprejeti v prvem roku oziroma ste se iz tega izpisali do 17. 8. 2021, imate možnost druge prijave (avgusta), vendar le na tiste študijske programe, ki še imajo prosta mesta.

Obstaja pa še rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest (september) za tiste, ki niso oddali še nobene prijave ali pa niso bili sprejeti na nobenega od naštetih študijskih programov.

Druga prijava za višješolske študijske programe pa bo potekala v avgustu 2021.

Če bo za posamezni program preveč prijavljenih kandidatov, bodo tudi tokrat upoštevali merila za izbiro (točke).

 

Nekaj dodatnih informacij:

 • V času študija imate pravico enkrat ponavljati letnik ali enkrat spremeniti program.
 • Če zgoraj omenjeno pravico izkoristite potem nimate pravice do absolventskega staža.
 • Če je na višjih strokovnih šolah omejitev vpisa, imate prednost kandidati tekoče generacije.
 • Če ste kot študent izkoristili 3 leta na visokošolskem zavodu, lahko na višješolskem nivoju študirate le še izredno.
 • Študirate lahko kot redni ali izredni študentje.
 • Tudi zaposlen kandidat se lahko prijavi za redni ali izredni študij, vendar pa kot zaposleni ne more koristiti pravic, ki izhajajo iz statusa študenta.
 • S študentskim statusom imate pravico do zdravstvenega varstva, bonov za prehrano, subvencioniranega prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi (študentska mesečna vozovnica), štipendiranja, družinske pokojnine, dela prek študentskega servisa in subvencioniranega bivanja.
 • Dijaki, ki se boste vpisovali na Visokošolske zavode, se bodo vpisovali na 1. stopnjo študija (dodiplomski študij). Po končani 1. stopnji lahko nadaljujejo s študijem na 2. stopnji (podiplomski študij). Pridobljeni naziv po končani 1. stopnji je dipl. inž. (vs) ali (uni), po 2. stopnji pa mag. stroke. Vse se piše za imenom.
 • Obstaja tudi možnost pridobitve statusa kandidata s posebnimi potrebami (dijaki s posebnimi potrebami, vrhunski športniki, dijaki s težkimi socialnimi in življenjskimi razmerami…), ki omogoča, da se na seznam sprejetih uvrstite, če dosežete najmanj 90% minimuma točk, potrebnih za uvrstitev.

Pred vami so torej pomembne odločitve, pa tudi čas, ko lahko svoje ocene in uspeh še izboljšate in tako dosežete več točk (s tem bo manj strahu, da ne bi bili sprejeti na želeni program).  Želim, da bi čas, ki je pred vami, kar najbolje izkoristili.

 

Za vse dodatne informacije sem dosegljiva v pisarni D-29, na tel. številki 03 428 58 49 ali na pera.kunst@sc-celje.si.

Dijaki programa medijski tehnik se za svetovanje obrnite na svetovalno delavko Matejo Zorko Pavšar, ki je dosegljiva v pisarni KB-08, na telefonski številki 03 425 37 52 ali na mateja.zorko.pavsar@sc-celje.si.

 

Pera Kunst, šolska svetovalna delavka