Elektronika, mehanika in računalništvo = mala mal`ca.

V izobraževalni program tehnik mehatronike se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

 • osnovno šolo ali
 • program nižjega poklicnega izobraževanja.

Vrsta izobraževalnega programa:      SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Naziv izobraževalnega programa:      TEHNIK MEHATRONIKE                                                           

Naziv poklicne izobrazbe:                  tehnik mehatronike/tehnica mehatronike

Ozn.

Programske enote

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

Skupaj št. ur

Število kreditnih točk

A - Splošno izobraževalni predmeti

ur na teden/leto

 

P1

Slovenščina (o) SLO

4/140

4/132

3/99

3,5/119

487

24

P2

Matematika (o) MAT

3/105

3/99

3/99

3/102

383

19

P3

Tuj jezik (o) TJE

3/105

3/99

3/99

3,5/119

417

20

P4

Umetnost (o) UME

2/70

/

/

/

68

3

P5

Zgodovina (o) ZGO

2/70

1/33

/

/

102

5

P6

Geografija (o) GEO

2/70

/

/

/

68

3

P7

Sociologija (i) SOC

/

/

/

2/68

68

3

P9

Fizika (o) FIZ

2/70

2/66

/

/

140

6

P10

Kemija (o) KEM

2/70

/

/

/

70

3

P11

Športna vzgoja (o) ŠVZ

3/105

3/99

2/66

2/68

340

14

B - Strokovni moduli 

M1

Osnove obdelave podatkov (o) OOP

2/70

/

/

/

70

4

M2

Uvod v tehnično komunikacijo (o) UTK

2/70

/

/

/

70

4

M3

Konstruiranje z računalnikom (o) KOR

/

/

2/66

/

66

4

M4

Tehnologija materiala (o) TEM

1/35

/

/

/

35

3

M5

Mehanski sistemi (o) MES

/

2/66

2/66

/

136

6

M6

Tehnološki postopki in kakovost (o) TPK

/

3/99

/

/

136

6

M7

CNC krmiljenje (o) CNK

/

/

4/132

/

132

6

M8

Robotika (o) RBT

/

/

/

4/136

124

5

M9

Elektrotehnika v mehatroniki (o) ELM

2/70

3/99

/

/

171

7

M10

Električni stroji (o) ELS

/

/

4/132

/

132

6

M11

Digitalna tehnika (o) DGT

/

3/99

/

/

99

6

M12

Pnevmatika in hidravlika (o) PIH

/

4/132

/

/

132

6

M13

Industrijski krmilniki (o) INK

/

/

4/132

/

132

7

M14

Regulacije (o) RGL

/

/

/

4/136

136

6

M15

Industrijska omrežja (o) INO

/

/

/

2/68

132

4

M16

Montaža, zagon in vzdrževanje mehatronskih sistemov (i) MZV

/

/

/

2/68

68

4

M17

Inteligentna hiša (i) INH

/

/

/

3/102

102

6

C - Praktično izobraževanje v šoli je sestavni del strokovnih modulov

618

25

Č - Praktično usposabljanje z delom

/

76

 

 

152

7

D –Interesne dejavnosti

96

96

96

64

352

14

E - Odprti kurikul

 

 

 

 

479

25

Drugi tuj jezik (NEJ/RUS) (i)

2/70

2/66

2/66

/

 

 

Izbirna poglavja matematike IPM

1/35

/

/

1/34

 

 

Projektno delo v stroki PDS

/

/

4/132

3/102

 

 

Število tednov pouka v šoli

35

33

33

34

 

 

 

Program tehnik mehatronike se zaključi s POKLICNO MATURO:

 Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz mehatronike

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika
 • izdelek ali storitev in zagovor

Izobraževanje lahko nadaljujete v študijskih programih za pridobitev višje strokovne, visoke strokovne izobrazbe, z opravljenim izpitom iz enega od predmetov splošne mature (5. predmet) pa tudi v posameznih študijskih programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe.

Priprave na izpit iz 5. maturitetnega predmeta organiziramo na šoli za dijake zaključnega letnika.

 • programira stroje, naprave in proizvodne procese;
 • izvaja montažo avtomatiziranih strojev in naprav;
 • nadzira računalniško vodene procese;
 • ugotavlja in odpravlja napake v avtomatiziranih in robotiziranih procesih;
 • kontrolira delovanje analognih in digitalnih elektronskih vezij;
 • uporablja informacijsko-komunikacijska orodja;
 • skrbi za kakovost in razvoj svojega ela in dela skupine ...

RBT Robotika

Pri modulu dijaki spoznate vrste robotov v naši okolici, njihov namen, zgradbo in njihovo uporabo v praksi. Na šoli imamo enega izmed najbolje opremljenih laboratorijev za robotiko in 3D-tehnologije, v katerem se dijaki učite programiranja in paletizacije z industrijskimi roboti, spretnosti varjenja z robotom in robotskega frezanja. V tem konceptu spoznate CAD-modeliranje s Solidworks, CAM-programsko orodje Mastercam in postprocesor Robotmaster. Pri projektno-raziskovalnem delu dijaki uporabljate 3D-skener in 3D-tiskalnike, namenjene koncipiranju in hitremu prototipiranju.

KOR Konstruiranje z računalnikom

Pri modulu dijaki spoznavate osnove CAD-tehnologije konstruiranja. CAD pomeni računalniško podprto konstruiranje, pri katerem konstruktor pri snovanju izdelkov uporablja računalniške in programske sisteme. Dijaki spoznate 3D-modeliranje posameznih kosov izdelka, za katere se naučite izdelati risbe. Kasneje se naučite povezovati različne sestavne dele v sklope.

PIH - Pnevmatika in hidravlika

Dijaki pri tem modulu spoznate osnove industriijske avtomatizacije s pomočjo pnevmatskih, električnih in hidravličnih komponent.

V specializirani učilnici delate na didaktičnih ploščah, kjer nariasane vezalne sheme, s pomočjo programa FluidSimP in FluidSimH, realizirate z ustreznimi komponentami.

Tehnik mehatronike je poklic sedanjosti in prihodnosti.

Na vrh

Skip to content