Elektronika, mehanika in računalništvo = mala mal`ca.

V izobraževalni program tehnik mehatronike se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

 • osnovno šolo ali
 • program nižjega poklicnega izobraževanja.

Vrsta izobraževalnega programa: SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Naziv izobraževalnega programa: TEHNIK MEHATRONIKE (4 leta)

Naziv poklicne izobrazbe: tehnik mehatronike/tehnica mehatronike

Oz. Programske enote 1.

letnik

2.

letnik

3.

letnik

4.

letnik

Skupaj št. ur Število kreditnih točk

A - Splošno izobraževalni predmeti

ur na teden/leto  
P1

Slovenščina (o) SLO

4/140 4/132 3/99 3,5/119 487 24
P2

Matematika (o) MAT

3/105 3/99 3/99 3/102 383 19
P3

Tuj jezik (o) TJE

3/105 3/99 3/99 3,5/119 417 20
P4

Umetnost (o) UME

2/70 / / / 68 3
P5

Zgodovina (o) ZGO

2/70 1/33 / / 102 5
P6

Geografija (o) GEO

2/70 / / / 68 3
P7

Sociologija (i) SOC

/ / / 2/68 68 3
P9

Fizika (o) FIZ

2/70 2/66 / / 140 6
P10

Kemija (o) KEM

2/70 / / / 70 3
P11

Športna vzgoja (o) ŠVZ

3/105 3/99 2/66 2/68 340 14
B - Strokovni moduli
M1

Osnove obdelave podatkov (o) OOP

2/70 / / / 70 4
M2

Uvod v tehnično komunikacijo (o) UTK

2/70 / / / 70 4
M3

Konstruiranje z računalnikom (o) KOR

/ / 2/66 / 66 4
M4

Tehnologija materiala (o) TEM

1/35 / / / 35 3
M5

Mehanski sistemi (o) MES

/ 2/66 2/66 / 136 6
M6

Tehnološki postopki in kakovost (o) TPK

/ 3/99 / / 136 6
M7

CNC krmiljenje (o) CNK

/ / 4/132 / 132 6
M8

Robotika (o) RBT

/ / / 4/136 124 5
M9

Elektrotehnika v mehatroniki (o) ELM

2/70 3/99 / / 171 7
M10

Električni stroji (o) ELS

/ / 4/132 / 132 6
M11

Digitalna tehnika (o) DGT

/ 3/99 / / 99 6
M12

Pnevmatika in hidravlika (o) PIH

/ 4/132 / / 132 6
M13

Industrijski krmilniki (o) INK

/ / 4/132 / 132 7
M14

Regulacije (o) RGL

/ / / 4/136 136 6
M15

Industrijska omrežja (o) INO

/ / / 2/68 132 4
M16

Montaža, zagon in vzdrževanje mehatronskih sistemov (i) MZV

/ / / 2/68 68 4
M17

Inteligentna hiša (i) INH

/ / / 3/102 102 6

C - Praktično izobraževanje v šoli je sestavni del strokovnih modulov

618 25

Č - Praktično usposabljanje z delom

/ 76     152 7

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

  Aktivno državljanstvo

/ / 35 / 35 2

 Interesne dejavnosti

96 96 61 64 317 13

E - Odprti kurikul

479 24

Drugi tuji jezik (NEJ/RUS) (i)

2/70 2/66 2/66 /    

Izbrana poglavja matematike (IPM)

1/35 / / 1/34    

Projektno delo v stroki (PDS)

/ / 4/132 3/102    

Število tednov pouka v šoli

35 33 33 34    

Program tehnik mehatronike se zaključi s POKLICNO MATURO:

 Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz mehatronike

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika
 • izdelek ali storitev in zagovor

Izobraževanje lahko nadaljujete v študijskih programih za pridobitev višje strokovne, visoke strokovne izobrazbe, z opravljenim izpitom iz enega od predmetov splošne mature (5. predmet) pa tudi v posameznih študijskih programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe.

Priprave na izpit iz 5. maturitetnega predmeta organiziramo na šoli za dijake zaključnega letnika.

 • programira stroje, naprave in proizvodne procese;
 • izvaja montažo avtomatiziranih strojev in naprav;
 • nadzira računalniško vodene procese;
 • ugotavlja in odpravlja napake v avtomatiziranih in robotiziranih procesih;
 • kontrolira delovanje analognih in digitalnih elektronskih vezij;
 • uporablja informacijsko-komunikacijska orodja;
 • skrbi za kakovost in razvoj svojega ela in dela skupine ...

RBT Robotika

Pri modulu dijaki spoznate vrste robotov v naši okolici, njihov namen, zgradbo in njihovo uporabo v praksi. Na šoli imamo enega izmed najbolje opremljenih laboratorijev za robotiko in 3D-tehnologije, v katerem se dijaki učite programiranja in paletizacije z industrijskimi roboti, spretnosti varjenja z robotom in robotskega frezanja. V tem konceptu spoznate CAD-modeliranje s Solidworks, CAM-programsko orodje Mastercam in postprocesor Robotmaster. Pri projektno-raziskovalnem delu dijaki uporabljate 3D-skener in 3D-tiskalnike, namenjene koncipiranju in hitremu prototipiranju.

KOR Konstruiranje z računalnikom

Pri modulu dijaki spoznavate osnove CAD-tehnologije konstruiranja. CAD pomeni računalniško podprto konstruiranje, pri katerem konstruktor pri snovanju izdelkov uporablja računalniške in programske sisteme. Dijaki spoznate 3D-modeliranje posameznih kosov izdelka, za katere se naučite izdelati risbe. Kasneje se naučite povezovati različne sestavne dele v sklope.

PIH - Pnevmatika in hidravlika

Dijaki pri tem modulu spoznate osnove industriijske avtomatizacije s pomočjo pnevmatskih, električnih in hidravličnih komponent.

V specializirani učilnici delate na didaktičnih ploščah, kjer nariasane vezalne sheme, s pomočjo programa FluidSimP in FluidSimH, realizirate z ustreznimi komponentami.

Tehnik mehatronike je poklic sedanjosti in prihodnosti.

Na vrh

Skip to content