Rastem s knjigo je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Osnovnošolce in srednješolce skuša motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic. Projekt je Ministrstvo za kulturo začelo izvajati v šolskem letu 2006/2007, ob ustanovitvi leta 2009 pa ga je začela voditi Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Cilji nacionalnega projekta Rastem s knjigo so:

 • spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja, 
 • promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja,
 • spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic,
 • motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

Vsi sedmošolci in dijaki prvih letnikov srednjih šol prejmejo vsak svoj izvod izbrane knjige ob posebej za to priložnost organiziranem obisku najbližje splošne knjižnice, ki je vključen v letni delovni načrt slovenskih osnovnih in srednjih šol. Obisk knjižnice poleg prejema knjige vključuje še spoznavanje knjižničnega informacijskega znanja, seznanjanje z najnovejšim mladinskim leposlovjem ter predstavitev avtorjev in knjige.

Skupaj navijajmo za branje!

Digitrajni učitelj je inovativni projekt, ki dviguje kompetentnost strokovnih delavcev v izobraževanju na področjih digitalne, trajnostne in finančne pismenosti ter vzpostavlja aktivne samoučeče se skupnosti.

Več informacij na spletni strani: www.digitrajni.si

Še fotogalerija:

Naša šola sodeluje v nacionalnem projektu Ekošola, katerega glavni cilj je vzgoja dijakov, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. Vsebine in aktivnosti poskušamo implementirati tudi v izobraževalni proces na vseh ravneh: v kurikule, interesne dejavnosti, projektne in naravoslovne dni. Skozi dejavnosti v programu dijaki postajajo ambasadorji uresničevanja trajnostnega razvoja in vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja.

Poudarek namenjamo naslednjim projektom in aktivnostim:

- Ekokviz za SŠ

- Sejem Altermed

- Odpadkom dajemo novo življenje

- Mladi v svetu energije - likovno ustvarjanje na razpisane teme

- Eko poročevalec

Sejem Altermed

V preteklih letih je naša šola v okviru programa Ekošola sodelovala na sejmu Altermed. S sodelovanjem  in promocijo smo želeli izpostaviti odnos do zdravja, da zdravje doživljamo in pojmujemo kot vrednoto. Posebej zato, ker ima zdravje kot vrednota, tudi v družini svoje pomembno mesto.

 

 

 

 

 

 

Ekoporočevalec, Učinkovita raba energije

V šolskem letu 2016 /2017  so dijaki postali tudi poročevalci o okolju in v kategoriji video prispevkov o biodiverziteti prejeli nagrado. Prav tako smo prejeli nagrado za primer dobre prakse pri predmetu Učinkovita raba energije, kjer smo izdelali model hidroelektrarne, ga predstavili na tržnici primerov dobre prakse in s tem med drugimi spodbudili izmenjavo izkušenj ter zamisli med koordinatorji, dijaki in ustanovami.

Ekokviz

Vsako leto se udeležimo tekmovanja v ekoznanju za srednje šole, kjer se dijaki pomerijo v poglobljenem poznavanju aktualnih ekoloških vsebin.

 

 

 

 

Izobraževanje in zdravje imata skupne interese. Združevanje teh interesov šoli omogoča, da postaja boljše okolje za uživanje v učenju, poučevanju in delu. Šola, ki promovira zdravje, je šola, ki je uvedla strukturiran in sistematičen načrt za zdravje, dobro počutje in razvoj družbenega kapitala vseh dijakov in zaposlenih.

Cilj skupnega raziskovanja je, da mladi razvijejo pozitivnejšo naravnanost do zdravega načina življenja in s tem povezanega prehranjevanja. Z vključitvijo v projekt želimo na naši šoli razvijati model zdravega življenjskega sloga dijakov in učiteljev. Vsebine, ki smo jih prepoznali kot izredno pomembne in so hkrati ključna vedenja, povezana z življenjskim slogom, pokrivajo štiri pomembna področja:

 • zdravo prehrano (tematske RU)
 • preprečevanje uporabe psihoaktivnih snovi (predavanja)
 • telesno dejavnost in gibanje
 • duševno zdravje (predavanja)

Poleg tega bo poudarek na preventivnem ravnanju ter skrbi za osebno higieno v namen preprečevanja novega virusa covid – 19.

Uživajmo v zdravju s prehrano in telesno aktivnostjo

V mesecu januarju je potekala akcija obdarovanja Z gajbico izbranega sadja, ki jih je naš partner E-branjevka, podaril naši šoli. V okviru zdrave šole smo v petek, 17. 1. 2020, dopoldne izvedli aktivnosti »uživajmo v zdravju s prehrano in telesno dejavnostjo«.

Učitelji smo skupaj z dijaki opravili krog za zdravje, nato pa zaužili izbrano sadje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijaki SŠSMM, program tehnik mehatronike, so uvrstili na zaključno tekmovanje oz. svetovno prvenstvo reševalnih mobilnih robotov RoboCup Rescue Rapidly Manufacturing Robots Challenge (RMRC), ki ga je organizirala ameriška vlada in je julija 2019 potekalo v Sydneyu. Udeležbo med 12 najboljšimi ekipami so si zagotovili v šolskem tetu 2018/19, ko so bili v finalu v kanadskem Montrealu četrti in najboljši Evropejci. V finalu so ugnali večino konkurence in dosegli odlično 3. mesto, za Kitajsko in ZDA.

Tako v šolskem letu 2018/19 kot tudi 2019/20 je bila njihova aktivnost finančno podprta v okviru RaST in projektoma »Sinergija tehnološke kreativnosti in virtualne prihodnosti 2020« ter »IKIGAI osebna in strokovna rast pri robotiki«.

Spletna stran »IKIGAI osebna in strokovna rast pri robotiki« v okviru Rast:

http://www.projekt-rast.si/2019/05/28/celjska-srednja-sola-na-svetovnem-prvenstvu-robocup-rescue-v-avstralskem-sydneyu/

Video posnetek iz tekmovanja: https://www.youtube.com/watch?v=KkU1PJGBYoE

Več informacij:

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KkU1PJGBYoE

Facebook: https://www.facebook.com/rmrc.celjesloveniaeu

Blog: http://rmrc2019.blogspot.com/

          https://svet-me.si/index.php/stroka/primeri/2714-29-60

 

OPROJEKTU

Varna mobilnost je sodoben način življenja, ki spodbuja in krepi veščine za kulturo vedenja v prometu, zdrav način življenja, odnos do okolja ter ekonomičnost vlog udeležencev v prometu. Z akcijoDijaki dijakom za varno mobilnost želimo o pomenu varne mobilnosti ozavestiti čim večje število dijakov. Dijaki opravljajo različne preventivne aktivnosti s ciljem razvijanja kompetence varne mobilnosti.

CILJI PROJEKTA SO:

 • dijake ozavestiti o pomenu varnosti in ustreznem ravnanju v cestnem prometu;
 • pri dijakih krepiti veščine za kulturo vedenja v cestnem prometu ter zdrav način življenja;
 • dijake spodbujatik razvoju pozitivnega odnosa do okolja;
 • dijake, strokovne delavce na šoli in starše informirati o načrtovanih aktivnostih v okviru akcije;
 • strokovne delavce srednjih šol usposobiti za strokovno podporo dijakom pri opravljanju aktivnosti za varno mobilnost;
 • promovirati varno mobilnost v neposrednem in širšem okolju;
 • povezovati različne potencialne partnerje z namenom vsesplošnega ozaveščanja o varni mobilnosti.

V šolskem letu 2018/2019 se klub dijakov sestaja enkrat mesečno. Razpravlja in odloča se o aktivnostih, ki potekajo:

 • delavnici, ki jih bosta izvajala zunanja partnerja AMZS in NERVteh;
 • način širjenja informacij med dijaki o varni in trajnostni mobilnosti;
 • ustvarjanje 3D-filmčka na temomobilnosti;
 • projektneali raziskovalnenalogena temo mobilnosti;
 • srečanje vseh šol naše regije, kjer se bo predstavilonaše delo.

V projektu sodelujejodijaki 1. in 2. letnika tehniških smeri.Mentorji: Klemen Zidanšek, Mateja Zorko Pavšar, Brigita Mastnak, Stevo Romanić.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Finančna podpora: Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 4.000.000,00 EUR.

Povezane spletne strani: https://www.zrss.si/objava/projekt-na-ma-poti

Vsebinski opis projekta:

Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol.

V projektu analiziramo stanje naravoslovne in matematične pismenosti na VIZ-ih. Na osnovi opredeljenih elementov naravoslovne in matematične pismenosti z opisniki razvijamo in preizkušamo didaktične pristope in strategije za vertikalno in horizontalno udejanjanje teh elementov na vseh ravneh znanja v posameznih starostnih obdobjih. Kritično mišljenje v naravoslovni in matematični pismenosti krepimo s poudarkom na argumentiranju, metakognitivnem razmišljanju in medijski kritičnosti.

Izboljšujemo strategije interdisciplinarnega reševanja kompleksnih avtentičnih problemov in učenja z raziskovanjem. Premišljeno vključujemo in uporabljamo IKT za vzpostavitev prožnih in inovativnih učnih okolij, igrifikacijo, programiranje, razvijanje logičnega in algoritmičnega mišljenja.

Poudarjamo aktivno vlogo vsakega učenca in sodelovanje po načelih formativnega spremljanja ter personalizacijo ter izboljšujemo odnos učencev do naravoslovja in matematike.

Pri projektnih aktivnostih izhajamo tudi iz rezultatov in gradiv preteklih projektov s področja naravoslovja in matematike. Vse aktivnosti projekta bodo izhodišče za pripravo priporočil za razvoj naravoslovne in matematične pismenosti v VIZ po vertikali.

Šola ambasadorka evropskega parlamenta (EPAS) je program, namenjen ozaveščanju dijakov in javnosti o ustroju, delovanju in pomenu Evropske unije in spodbujanju aktivnega državljanstva in politične participacije kot temeljev delujoče parlamentarne demokracije. Programu se pridružujemo od leta 2016, dijaki pa v njem: 

 • spoznavajo ustroj in delovanje EU ter njen vpliv na vsakdanje življenje,
 • pripravljajo in se udeležujejo debat, srečanj in ekskurzij,
 • osvežujejo evropsko drevo oz. našo info točko,
 • ob dnevu Evrope priredijo dogodek,
 • ob koncu leta prejmejo naziv ambasadorji Evropskega parlamenta.

Osnovne informacije: KLIKNITE

Slovenska predstavitev programa MEPI, ki jo je pripravila RTV Slovenija, je na tej povezavi.

Izjave mladih o MEPI na tej povezavi.

MEPI mentorji smo: Marijana Marinšek, Peter Peršič in Suzana Slana

 

 

 

 

Skip to content