Z uporabo sodobnih računalniško vodenih tehnologij razmišljamo, konstruiramo, izdelujemo in preizkušamo.

V izobraževalni program strojni tehnik - PTI se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil ustrezni program srednjega poklicnega izobraževanja oziroma pridobil ustrezni naziv srednje poklicne izobrazbe.

Ustrezni nazivi srednje poklicne izobrazbe so: avtomehanik, avtoklepar, avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar, klepar-krovec, finomehanik, inštalater strojnih inštalacij, konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin – orodjar, urar, zlatar, mehatronik operater, elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, strojnik gradbene mehanizacije, upravljalec težke gradbene mehanizacije, rudar, geostrojnik rudar, kmetijski mehanik in mehanik kmetijskih strojev in naprav.

Vrsta izobraževalnega programa:      POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Naziv izobraževalnega programa:      STROJNI TEHNIK

Naziv strokovne izobrazbe:                strojni tehnik/strojna tehnica

Ozn.

PROGRAMSKE ENOTE

1. letnik

2. letnik

Skupaj število ur

Število kreditnih točk

 
 

A – Splošno izobraževalni predmeti

ur na teden/leto

 

 

P1

Slovenščina (o) SLO

4/136

4/136

276

13

P2

Matematika (o) MAT

3/102

3/102

206

10

 

P3

Tuj jezik (o) ANG/NEM

4/136

4/136

276

13

 

P4

Umetnost (o) UME

    1/30

/

30

2

 

P5

Zgodovina (o) ZGO

1/40

/

40

2

 

P6

Geografija (o) GEO

1/40

/

40

2

 

P7

Sociologija (i) SOC

/

1/40

40

2

 

P9

Fizika (o) FIZ

1/40

/

40

2

 

P10

Kemija (o)  KEM

1/40

/

40

2

 

P11

Biologija (o)  BIO

1/40

/

40

2

 

P12

Informatika (o) INF

2/60

/

60

3

 

P13

Športna vzgoja (o)  ŠVZ

2/68

2,5/85

150

7

 

B - Strokovni moduli

 

M1

Načrtovanje konstrukcij (o) NAK

2/68

2/68

138

6

 

M2

Poslovanje in organizacija (o) PIO

1/34

1/34

70

3

 

M3

Učinkovita raba energije (o) URE

2/68

2/68

138

6

 

M4

Obdelava gradiv (o) OBG

2/68

2/68

138

6

 

M5

Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije (i) PMP

2/68

2/68

140

8

 

M6

Računalniško podprte tehnologije (i) RPT

2/68

2/68

140

8

 

C - Praktično izobraževanje v šoli je sestavni del strokovnih    

      vsebinskih sklopov

205

12

 

Č - Praktično usposabljanje z delom

76

/

76

3

 

D - Interesne dejavnosti

64

32

96

4

 

E - Odprti kurikul

 

 

255

12

 

Mehanika (MEH)

/

2,5/85

 

 

 

Izbirna poglavja matematike IPM

/

1/34

 

 

 

Projektno delo v stroki PDS

/

4/136

 

 

 

Število tednov pouka v šoli

34

34

 

 

 

Program strojni tehnik – PTI se zaključi s POKLICNO MATURO:

 Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz strojništva

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika

izdelek ali storitev in zagovor

Izobraževanje lahko nadaljujete  v študijskih programih za pridobitev višje strokovne, visoke strokovne izobrazbe, z opravljenim izpitom iz enega od predmetov splošne mature (5. predmet) pa tudi v posameznih študijskih programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe.

Priprave na izpit iz 5. maturitetnega predmeta organiziramo na šoli za dijake zaključnega letnika.

 • snuje in konstruira strojne elemente in naprave;
 • sodeluje pri izvajanju avtomatizacije proizvodnih procesov;
 • upravlja in programira mehatronske sisteme;
 • upravlja z energetskimi napravami;
 • upravlja računalniško vodene procese;
 • upravlja in programira računalniško vodene stroje;
 • sodeluje pri načrtovanju tehnoloških procesov v proizvodnji;
 • organizira in pripravlja proizvodnjo;
 • izdeluje in ureja tehniško dokumentacijo …

RPT  - računalniško podprte tehnologije
 
Pri tem modulu dijak spozna različna orodja za modeliranje obdelovancev in nato to kodo generirati ter prenesti v krmilje CNC stroja.
CNC stroj ustrezno pripravi in nastavi.

TKO - tehniško komuniciranje

V tem modulu sta dva vsebinska sklopa tehniško komuniciranje in uporabna informatika.

Dijak se seznani s tehnično dokumentacijo, jo zna "brati" in tudi načrtovati, spremljati in dopolnjevati. Nauči se izdelati (tudi ročno) delavniško in sestavno risbo.

Dijak se nauči komuniciraja s pomočjo IKT tehnologije, oblikovanja teksta, obdelave podatkov in priprave predstavitev.

NAK - načrtovanje konstrukcij

Dijak se nauči dimenzionirati, oblikovati in analizirati razne konstrukcije. Na osnovi standardov in katalogov zna izbirati strojne elemente oz. komponente glede na dane zahteve. Pozna zakone mehanike.

DKE - delovanje krmilnih in električnih komponent

Dijak pozna osnove krmilne tehnike. Nauči se uporabe osnovnih logičnih funkcij in njihovo uporabo v različnih krmilnih tehnikah. Pozna lastnosti pnevmatike in hidravlike ter zna načrtovati in izdelovati ustrezna vezja.

 

 

 

Poklic strojnega tehnika je za drzne, inovativne in ustvarjalne mlade, ki so se pripravljeni spoprijeti  z izzivi v avtomobilski industriji, energetiki, orodjarstvu in drugih ustvarjalnih okoljih.

Na vrh

 

Skip to content