Splošne informacije

Šolsko svetovalno delo opravljata:

Pera Kunst, univ. diplomirana pedagoginja

E-naslov:  pera.kunst@sc-celje.si

Tel. št.: 03 428 58 49

Lokacija Lava – vsak dan od 8.00 do 15.00

Mateja Zorko Pavšar, univ. diplomirana pedagoginja (na porodniški).

E-naslov: mateja.zorko.pavsar@sc-celje.si

Tel. št.: 03 425 37 52

Lokacija Kosovelova – vsak dan od 8.00 do 15.00

Mojca Lapi, mag. prof. pedagogike.
         Tel. št.:: +386 3 425 37 52
         E-naslov: mojca.lapi@sc-celje.si
        Lokacija Kosovelova – vsak dan od 8.00 do 15.00

 

 NALOGE ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE

Temeljna naloga šolske svetovalne službe je, da v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo nudi pomoč dijakom, staršem, učiteljem in vodstvu šole ter sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vsakdanjega vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. Na ta način svetovalna služba prispeva k večji uspešnosti posameznikov, skupin in šole kot celote.

Osnovne vrste dejavnosti:

 • dejavnosti pomoči,
 • razvojne in preventivne dejavnosti,
 • dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Dejavnosti pomoči

 • Nudenje pomoči dijakom obsega:
  • vpis in sprejem novincev,
  • spremljanje in svetovanje novincem, ponavljalcem in preusmerjenim,
  • skupinske oblike dela z dijaki zaradi izboljšanja kvalitete učenja (učenje učenja),
  • svetovanje za osebni in socialni razvoj,
  • poklicna orientacija – svetovanje pri vpisu na srednjo šolo in na univerzo,
  • identifikacija in pomoč pri reševanju socialno-ekonomskih stisk dijakov,
  • sodelovanje pri izdelavi individualiziranih programov za dijake s posebnimi potrebami,
  • svetovanje dijakom pri razreševanju osebnih razvojnih ali sitacijskih težav (raznih osebnih stisk, učnih ali vedenjskih težav, socialne problematike),
  • svetovanje dijakom glede preusmeritev, prepisov,
  • pogovorne ure za dijake.
 • Svetovalno delo z učitelji obsega:
  • sodelovanje na sestankih oddelčnega učiteljskega zbora,
  • sodelovanje na sestankih celotnega učiteljskega zbora,
  • sodelovanje na strokovnem aktivu svetovalnih delavcev,
  • svetovanje in posvetovanje z učitelji glede izvajanja pouka ali vodenja oddelčne skupnosti.
 • Svetovalno delo s starši obsega:
  • organiziranje predavanj za starše,
  • pogovorne ure za starše,
  • svetovanje staršem.

Razvojne in preventivne dejavnosti

  • analiza učne uspešnosti in napredovanja dijakov,
  • analiza vpisa (vpis novincev in vpis maturantov na višješolske, visokošolske zavode ter univerze),
  • vzgojno-izobraževalno delo z dijaki s posebnimi potrebami,
  • izostajanje in drugi disciplinski problemi,
  • droge in druge oblike zasvojenosti,
  • sodelovanje pri raznih šolskih razvojnih projektih ter pri razvojnih projektih ustreznih zunanjih ustanov.

Načrtovanje, spremljanje in evalvacija

  • Sodelovanje pri evalvaciji dela šole (vpisna problematika, preusmerjanje, osip, uspešnost šole pri vzgojno izobraževalnem delu z dijaki s posebnimi potrebami).

 

Želimo si, dragi dijaki in spoštovani starši, da bi skupaj poiskali možnosti in poti, ki bodo sprejemljive za vse, in da bo naše sodelovanje preraslo v medsebojno zaupanje in obojestransko zadovoljstvo.