Splošne informacije

“Življenje ni lahko za nikogar.
A kaj potem? 
Ohraniti moramo vztrajnost in še zlasti zaupanje vase. Verjeti moramo, da smo za nekaj nadarjeni in to uresničiti za vsako ceno.”
                                                                  Marie Curie
Šolsko svetovalno delo opravljata:
 

Pera Kunst, univ. diplomirana pedagoginja 

Mateja Zorko Pavšar, univ. diplomirana pedagoginja.

 
                    mateja.zorko.pavsar@sc-celje.si
 

Tel. št.: 03 428 58 49 (P. Kunst, lokacija Lava),   03 425 37 52 (M. Zorko Pavšar, lokacija Kosovelova)

Uradne ure: Pera Kunst je dosegljiva na lokaciji Lava – vsak dan od 8.00 do 15.00
                          Mateja Zorko Pavšar je dosegljiva na lokaciji Kosovelova – vsak dan od 8.00 do 15.00

 

NALOGE ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE

Temeljna naloga šolske svetovalne službe je, da v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo nudi pomoč dijakom, staršem, učiteljem in vodstvu šole ter sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vsakdanjega vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. Na ta način svetovalna služba prispeva k večji uspešnosti posameznikov, skupin in šole kot celote.

Osnovne vrste dejavnosti:

 • dejavnosti pomoči,
 • razvojne in preventivne dejavnosti,
 • dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

  Dejavnosti pomoči

  • Nudenje pomoči dijakom obsega:
   • vpis in sprejem novincev,
   • spremljanje in svetovanje novincem, ponavljalcem in preusmerjenim,
   • skupinske oblike dela z dijaki zaradi izboljšanja kvalitete učenja (učenje učenja),
   • svetovanje za osebni in socialni razvoj,
   • poklicna orientacija – svetovanje pri vpisu na srednjo šolo in na univerzo,
   • identifikacija in pomoč pri reševanju socialno-ekonomskih stisk dijakov,
   • sodelovanje pri izdelavi individualiziranih programov za dijake s posebnimi potrebami,
   • svetovanje dijakom pri razreševanju osebnih razvojnih ali sitacijskih težav (raznih osebnih stisk, učnih ali vedenjskih težav, socialne problematike),
   • svetovanje dijakom glede preusmeritev, prepisov,
   • pogovorne ure za dijake.
  • Svetovalno delo z učitelji obsega:
   • sodelovanje na sestankih oddelčnega učiteljskega zbora,
   • sodelovanje na sestankih celotnega učiteljskega zbora,
   • sodelovanje na strokovnem aktivu svetovalnih delavcev,
   • svetovanje in posvetovanje z učitelji glede izvajanja pouka ali vodenja oddelčne skupnosti.
  • Svetovalno delo s starši obsega:
   • organiziranje predavanj za starše,
   • pogovorne ure za starše,
   • svetovanje staršem.

  Razvojne in preventivne dejavnosti

  • analiza učne uspešnosti in napredovanja dijakov,
  • analiza vpisa (vpis novincev in vpis maturantov na višješolske, visokošolske zavode ter univerze),
  • vzgojno-izobraževalno delo z dijaki s posebnimi potrebami,
  • izostajanje in drugi disciplinski problemi,
  • droge in druge oblike zasvojenosti,
  • sodelovanje pri raznih šolskih razvojnih projektih ter pri razvojnih projektih ustreznih zunanjih ustanov.

  Načrtovanje, spremljanje in evalvacija

  • Sodelovanje pri evalvaciji dela šole (vpisna problematika, preusmerjanje, osip, uspešnost šole pri vzgojno izobraževalnem delu z dijaki s posebnimi potrebami).

   

  Želimo si, dragi dijaki in spoštovani starši, da bi skupaj poiskali možnosti in poti, ki bodo sprejemljive za vse, in da bo naše sodelovanje preraslo v medsebojno zaupanje in obojestransko zadovoljstvo.