Multimedija, fotografija, video, splet …zakon!

 

V izobraževalni program medijski tehnik se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

 • osnovno šolo ali
 • program nižjega poklicnega izobraževanja.

Vrsta izobraževalnega programa: SREDNJE  STROKOVNO  IZOBRAŽEVANJE

Naziv izobraževalnega programa: MEDIJSKI TEHNIK (4 leta)

Naziv strokovne izobrazbe: medijski tehnik/medijska tehnica

 

Oz. Programske enote 1. letnik 2.

letnik

3.

letnik

4.

 letnik

Skupaj št. ur Število kreditnih točk

A - Splošnoizobraževalni predmeti

ur na teden/leto  
P1

Slovenščina (o) SLO

4/140 4/132 3/99 3,5/119 487 24
P2 Matematika (o) MAT 3/105 3/99 3/99 3/102 383 19
P3 Tuj jezik (o) ANJ/NEJ 3/105 3/99 3/99 3,5/119 417 20
P4 Umetnost (o) UME 2/70 / / / 68 3
P5 Zgodovina (o) ZGO 2/70 1/33 / / 102 5
P6 Geografija (o) GEO 2/70 / / / 68 3
P7 Sociologija (i) SOC / / / 2/68 68 3
P9 Fizika (o) FIZ 2/70 1/33 / / 105 5
P10 Kemija (o) KEM 1/35 2/66 / / 105 5
P12 Športna vzgoja (o) ŠVZ 3/105 3/99 2/66 2/68 340 14

B - Strokovni moduli

M1 Grafično oblikovanje (o) GOB 2/70 4/132 / / 204 11
M2 Grafični in medijski procesi (o) GMP 3/105 / / / 102 5
M3 Kakovost in trženje (o) KIT / / / 3/102 102 5
M4 Inf. komunikacijska tehn.(o) IKT 2/70 / / / 68 4
M5 Tipografija in reprodukcija (o) TRP / 4/132 7/231 4/136 510 27
M6 Medijsko oblikovanje (o) MOB / 3/99 5/165 1/34 306 16
M7 Izražanje s sliko in zvokom (o) ISZ / 2/66 2/66 1/34 170 9
M8 Grafični reprodukcijski sistemi (i) GRS / / / 3/102 102 5
M9 Animacije v ravnini in prostoru (i) ARP / / / 3/102 102 5
M10 Snemanje in montaža (i) SIM / / / 3/102 102 5
M11 Multimedijska produkcija (i) MUP / / / 3/102 102 5
C - Praktično izobraževanje v šoli je sestavni del strokovnih modulov 750 30

Č - Praktično usposabljanje z delom

/ 76 76   152 6

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

Aktivno državljanstvo / / 35 / 35 2
Interesne dejavnosti 96 96 61 64 317 13

E - Odprti kurikul

578 27
2. tuji jezik (NEJ/RUS) (i) 2/70 2/66 2/66 / 202 10
Izbrana poglavja matematike (IPM) 1/35 / / 1/34 69 3
Medijsko projektno delo (MPD) / / 6/198 3/102 300 14
Število tednov pouka v šoli 35 33 33 34  

Program medijski tehnik se zaključi s POKLICNO MATURO:

 Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz medijske in grafične tehnologije

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika
 • izdelek ali storitev in zagovor

Izobraževanje lahko nadaljujejo  v študijskih programih za pridobitev višje strokovne, visoke strokovne izobrazbe, z opravljenim izpitom iz enega od predmetov splošne mature (5. predmet) pa tudi v posameznih študijskih programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe.

Priprave na izpit iz 5. maturitetnega predmeta organiziramo na šoli za dijake zaključnega letnika.

Medijski tehnik:

 • oblikuje in pripravlja različne tiskovine (plakate, prospekte …);
 • fotografira in obdeluje digitalne fotografije;
 • izdela animacije v ravnini in prostoru (animacije 2D in 3D);
 • snema in montira video posnetke;
 • načrtuje in oblikuje spletne strani;
 • združuje besedila, fotografije, zvočni in video material v multimedijsko estetsko usklajeno celoto;
 • načrtuje tehnološki proces za multimedijske izdelke;
 • zagotavlja kakovost v skladu s standardi ...

FOTOGRAFIJA IN GRAFIČNO OBLIKOVANJE 

Produktna in izrazna fotografija nastaja v sodobno opremljenem studiu ali na prostem. Je samostojna kreacija in potrebna dopolnitev pri oblikovanju tiskovin in drugih digitalnih površin. Kreativne in likovno dovršene ideje dobijo prostor pri snovanju raznovrstnih publikacij in spletnih strani. 

VIDEO, FILMSKA IN RADIJSKA PRODUKCIJA 

Nov način življenja zahteva veliko video vsebin. Dobro opremljena snemalni in radijski studio omogočata zajem gibljive slike in obdelavo zvoka. Neizpolnjene želje po ustvarjanju lastnega filma tukaj postanejo uresničljive. Idealno okolje za filmski prvenec! 

NAVIDEZNA RESNIČNOST IN ANIMACIJA 

Namišljeni prostor in domišljijski lik lahko dobita vizualno podobo s sodobnimi računalniškimi orodji za prostorsko risanje. Za boljše doživetje uporabljamo posebna VR-očala in prostorski zvok. Kamera lahko potuje po fantazijskih scenah, navidezni junaki pa v animaciji spregovorijo in oživijo. 

INTERNET IN SPLETNE APLIKACIJE 

Internet so ljudje, računalniki in informacije, ki so elektronsko povezani s skupnimi protokoli za medsebojno komunikacijo. Te povezave preizkušamo in soustvarjamo pri praktičnih nalogah samostojno ali s poudarkom na skupinskem delu. Načrtovanje, oblikovanje, izvedba in testiranje spletnih strani in spletnih aplikacij poveže različna znanja v uporabno celoto.

Delo v filmskem, televizijskem ali radijskem studiu je kreativno, zabavno in zanimivo.

 

Na vrh

Skip to content