Z uporabo sodobnih računalniško vodenih tehnologij razmišljamo, konstruiramo, izdelujemo in preizkušamo.

V izobraževalni program strojni tehnik se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

 • osnovno šolo ali
 • program nižjega poklicnega izobraževanja.

Vrsta izobraževalnega programa:      SREDNJE STROKOVNO  IZOBRAŽEVANJE

Naziv izobraževalnega programa:      STROJNI TEHNIK

Naziv strokovne izobrazbe:                strojni tehnik/strojna tehtnica

Oz.

Programske enote

1.  letnik

2. letnik

3.      letnik

4.       letnik

Število ur - katalog

Št. kredit. točk

Število ur-izvedba

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Št. ur na teden/leto

 

 

P1

Slovenščina (o) SLO

4/140

4/132

3/99

3,5/119

487

24

490

P2

Matematika (o) MAT

3/105

3/99

3/99

3/102

383

19

405

P3

Tuj jezik (o) ANJ/NEJ

3/105

3/99

3/99

3,5/119

417

20

422

P4

Umetnost (o) UME

2/70

/

/

/

68

3

70

P5

Zgodovina (o) ZGO

2/70

1/33

/

/

102

5

103

P6

Geografija (i) GEO

2/70

/

/

/

68

3

70

P7

Sociologija (i) SOC

/

/

/

2/68

68

3

68

P9

Fizika (o) FIZ

2/70

2/66

/

/

140

6

136

P10

Kemija (o) KEM

/

2/66

/

/

70

3

66

P11

Športna vzgoja (o) ŠVZ

3/105

3/99

2/66

2/68

340

14

338

           

 

M1

Tehniško komuniciranje (o) TKO

2/70

2/66

/

/

140

7

136

M2

Načrtovanje konstrukcij (o) NAK

/

/

2/66

2/68    

140

7

134

M3

Poslovanje in organizacija (o) PIO

/

/

/

2/68

70

3

68

M4

Učinkovita raba energije (o) URE

/

3/99

1/33

/

140

7

132

M5

Lastnosti  materialov, primarno oblikovanje in preobl. (o) LMP

2/70

/

/

/

70

3

70

M6

Delovanje krmilnih in električnih komponent (o) DKE

/

/

4/132*

/

140

7

132

M7

Obdelava gradiv (o) OBG

2/70

2/66

/

/

140

7

136

M8

Spajanj gradiv in toplotna obdelava (o) SGT

2/70

1/33

/

/

105

5

103

M9

Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije (i) PMP

/

2/66

2,5/85*

2,5/85

158

8

151

M10

Računalniško podprte tehnologije (i) RPT

/

/

2/66

2,5/85

158

8

151

M13

Avtomatizacija in robotika(i) AVR

/

/

2,5/83

2,5/85

158

8

168

M14

Energetski sistemi (i) ENS

/

/

2/66

2,5/85

158

8

151

C - Praktično izobraževanje v šoli je sestavni del strokovnih modulov

454

19

 

Č - Praktično usposabljanje z delom

/

152

152

/

304

14

 

D - Interesne dejavnosti

96

96

96

64

352

14

 

E - Odprti kurikul

 

 

 

 

595

33

 

      Drugi tuj jezik (NEJ, RUS) (i)

2/70

2/66

2/66

/

 

9

 

      Mehanika (MEH)

/

2/66

2/66

/

 

8

 

      Izbrana poglavja matematike (IPM)

1/35

/

/

1/34

 

7

 

      Projektno delo v stroki (PDS)

/

/

1,5/50*

2,5/85

 

9

 

Število tednov pouka v šoli

35

33

33

34

S= 4971

 

S=4968

* Po sklepu strokovnega aktiva se v tem šolskem letu v 3. letnik prenese 2 uri DKE (skupaj 4 ure) in 1,5 ure PMP (skupaj 2,5 ure). V 4. letnik se iz 3. letnika prestavi (naslednje šolsko leto) 2,5 ure PDS (v 3. letniku ostane 1,5 ure).

Program strojni tehnik se zaključi s POKLICNO MATURO:

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz strojništva

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika
 • izdelek ali storitev in zagovor

Izobraževanje lahko nadaljujete v študijskih programih za pridobitev višje strokovne, visoke strokovne izobrazbe, z opravljenim izpitom iz enega od predmetov splošne mature (5. predmet) pa tudi v posameznih študijskih programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe.

Priprave na izpit iz 5. maturitetnega predmeta organiziramo na šoli za dijake zaključnega letnika.

Strojni tehnik:

 • snuje in konstruira strojne elemente in naprave;
 • sodeluje pri izvajanju avtomatizacije proizvodnih procesov;
 • upravlja in programira mehatronske sisteme;
 • upravlja z energetskimi napravami;
 • upravlja računalniško vodene procese;
 • upravlja in programira računalniško vodene stroje;
 • sodeluje pri načrtovanju tehnoloških procesov v proizvodnji;
 • organizira in pripravlja proizvodnjo;
 • izdeluje in ureja tehniško dokumentacijo …

RPT  - računalniško podprte tehnologije
 
Pri tem modulu dijak spozna različna orodja za modeliranje obdelovancev in nato to kodo generirati ter prenesti v krmilje CNC stroja.
CNC stroj ustrezno pripravi in nastavi.

TKO - tehniško komuniciranje

V tem modulu sta dva vsebinska sklopa tehniško komuniciranje in uporabna informatika.

Dijak se seznani s tehnično dokumentacijo, jo zna "brati" in tudi načrtovati, spremljati in dopolnjevati. Nauči se izdelati (tudi ročno) delavniško in sestavno risbo.

Dijak se nauči komuniciraja s pomočjo IKT tehnologije, oblikovanja teksta, obdelave podatkov in priprave predstavitev.

NAK - načrtovanje konstrukcij

Dijak se nauči dimenzionirati, oblikovati in analizirati razne konstrukcije. Na osnovi standardov in katalogov zna izbirati strojne elemente oz. komponente glede na dane zahteve. Pozna zakone mehanike.

DKE - delovanje krmilnih in električnih komponent

Dijak pozna osnove krmilne tehnike. Nauči se uporabe osnovnih logičnih funkcij in njihovo uporabo v različnih krmilnih tehnikah. Pozna lastnosti pnevmatike in hidravlike ter zna načrtovati in izdelovati ustrezna vezja.

 

 

 

Poklic strojnega tehnika je za drzne, inovativne in ustvarjalne mlade, ki so se pripravljeni spoprijeti  z izzivi v avtomobilski industriji, energetiki, orodjarstvu in drugih ustvarjalnih okoljih. 

Na vrh

Skip to content