Z uporabo sodobnih računalniško vodenih tehnologij razmišljamo, konstruiramo, izdelujemo in preizkušamo.

V izobraževalni program strojni tehnik se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

 • osnovno šolo ali
 • program nižjega poklicnega izobraževanja.

Vrsta izobraževalnega programa: SREDNJE STROKOVNO  IZOBRAŽEVANJE

Naziv izobraževalnega programa: STROJNI TEHNIK (4 leta)

Naziv strokovne izobrazbe: strojni tehnik/strojna tehnica

Oz. Programske enote 1.  letnik 2. letnik 3.

letnik

4.

letnik

Skupaj

št. ur

Število

kreditnih

točk

A - Splošnoizobraževalni predmeti Št. ur na teden/leto  
P1 Slovenščina (o) SLO 4/140 4/132 3/99 3,5/119 487 24
P2 Matematika (o) MAT 3/105 3/99 3/99 3/102 383 19
P3 Tuj jezik (o) ANJ/NEJ 3/105 3/99 3/99 3,5/119 417 20
P4 Umetnost (o) UME 2/70 / / / 68 3
P5 Zgodovina (o) ZGO 2/70 1/33 / / 102 5
P6 Geografija (i) GEO 2/70 / / / 68 3
P7 Sociologija (i) SOC / / / 2/68 68 3
P9 Fizika (o) FIZ 2/70 2/66 / / 140 6
P10 Kemija (o) KEM / 2/66 / / 70 3
P11 Športna vzgoja (o) ŠVZ 3/105 3/99 2/66 2/68 340 14
B - Strokovni moduli      
M1 Tehniško komuniciranje (o) TKO 2/70 2/66 / / 140 7
M2 Načrtovanje konstrukcij (o) NAK / / 2/66 2/68 140 7
M3 Poslovanje in organizacija (o) PIO / / / 2/68 70 3
M4 Učinkovita raba energije (o) URE / 3/99 1/33 / 140 7
M5 Lastnosti  materialov, primarno oblikovanje in preobl. (o) LMP 2/70 / / / 70 3
M6 Delovanje krmilnih in električnih komponent (o) DKE / / 4/132* / 140 7
M7 Obdelava gradiv (o) OBG 2/70 2/66 / / 140 7
M8 Spajanj gradiv in toplotna obdelava (o) SGT 2/70 1/33 / / 105 5
M9 Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije (i) PMP / 2/66 2,5/85 / 158 8
M10 Računalniško podprte tehnologije (i) RPT / / 2/66 2,5/85 158 8
M13 Avtomatizacija in robotika(i) AVR / / 2,5/83 2,5/85 158 8
M14 Energetski sistemi (i) ENS / / 2/66 2,5/85 158 8
C - Praktično izobraževanje v šoli je sestavni del strokovnih modulov 454 19

Č - Praktično usposabljanje z delom

/ 152 152 / 304 14

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

Aktivno državljanstvo / / 35 / 35 2
Interesne dejavnosti 96 96 61 64 317 13

E - Odprti kurikul

595 32

Drugi tuji jezik (NEJ, RUS) (i)

2/70 2/66 2/66 / 9

Mehanika (MEH)

/ 2/66 2/66 2,5/85 8

Izbrana poglavja matematike (IPM)

1/35 / / 1/34 7

Projektno delo v stroki (PDS)

/ / 1,5/50 2,5/85 9
Število tednov pouka v šoli 35 33 33 34  

Program strojni tehnik se zaključi s POKLICNO MATURO:

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz strojništva

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika
 • izdelek ali storitev in zagovor

Izobraževanje lahko nadaljujete v študijskih programih za pridobitev višje strokovne, visoke strokovne izobrazbe, z opravljenim izpitom iz enega od predmetov splošne mature (5. predmet) pa tudi v posameznih študijskih programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe.

Priprave na izpit iz 5. maturitetnega predmeta organiziramo na šoli za dijake zaključnega letnika.

Strojni tehnik:

 • snuje in konstruira strojne elemente in naprave;
 • sodeluje pri izvajanju avtomatizacije proizvodnih procesov;
 • upravlja in programira mehatronske sisteme;
 • upravlja z energetskimi napravami;
 • upravlja računalniško vodene procese;
 • upravlja in programira računalniško vodene stroje;
 • sodeluje pri načrtovanju tehnoloških procesov v proizvodnji;
 • organizira in pripravlja proizvodnjo;
 • izdeluje in ureja tehniško dokumentacijo …

RPT  - računalniško podprte
tehnologije
 
Pri tem modulu dijak spozna različna orodja za modeliranje obdelovancev in nato to kodo generirati ter
prenesti v krmilje CNC stroja.
CNC stroj ustrezno pripravi in nastavi.

 

TKO - tehniško komuniciranje

V tem modulu sta dva vsebinska sklopa tehniško komuniciranje in uporabna informatika.

Dijak se seznani s tehnično dokumentacijo, jo zna "brati" in tudi načrtovati, spremljati in dopolnjevati. Nauči se izdelati (tudi ročno) delavniško in sestavno risbo.

Dijak se nauči komuniciraja s pomočjo IKT tehnologije, oblikovanja teksta, obdelave podatkov in priprave predstavitev.

NAK - načrtovanje konstrukcij
Dijak se nauči dimenzionirati, oblikovati in analizirati razne konstrukcije. Na osnovi standardov in katalogov zna izbirati strojne elemente oz. komponente glede na dane zahteve. Pozna zakone mehanike.
DKE - delovanje krmilnih in električnih komponent
Dijak pozna osnove krmilne tehnike. Nauči se uporabe osnovnih logičnih funkcij in njihovo uporabo v različnih krmilnih tehnikah. Pozna lastnosti pnevmatike in hidravlike ter zna načrtovati in izdelovati ustrezna vezja.

 

 

 

Poklic strojnega tehnika je za drzne, inovativne in ustvarjalne mlade, ki so se pripravljeni spoprijeti  z izzivi v avtomobilski industriji, energetiki, orodjarstvu in drugih ustvarjalnih okoljih. 

Na vrh

Skip to content