Zavedamo se, da se mnogi dijaki ukvarjate z različnimi izvenšolskimi dejavnostmi ali imate kakšne druge posebnosti, zato vam na Srednji šola za strojništvo, mehatroniko in medije omogočamo različna prilagajanja šolskih obveznosti.

Naša šola prilagaja šolske obveznosti:

  • dijaku, ki se vzporedno izobražuje,
  • dijaku s posebnimi potrebami,
  • dijaku zaradi daljših ali pogostih odsotnosti zaradi zdravstvenih razlogov,
  • nadarjenemu dijaku,
  • dijaku perspektivnemu športniku,
  • dijaku vrhunskemu športniku,
  • dijaku, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave,
  • dijaku v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti,
  • dijaku, ki prihaja iz tuje države,
  • v drugih utemeljenih primerih.

Razredniku morate oddati Vlogo za prilagajanje šolskih obveznosti in ji priložiti dokazila, s katerimi dokazujete utemeljenost vloge.

Vlogo je potrebno vložiti do 30. septembra za tekoče leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko tudi med šolskim letom.

Po pridobitvi sklepa o pridobitvi pravice do prilagoditev, ki velja največ eno šolsko leto,  pripravimo osebni izobraževalni načrt, v katerega se zapišejo pravice in obveznosti dijaka, obdobje obvezne prisotnosti pri pouku, načini in roki za ocenjevanje znanja in izpolnjevanja drugih obveznosti, obdobje prilagoditve šolskih obveznosti, razlogi za mirovanje oziroma prenehanje prilagoditev in druge zadeve, ki bi prispevale k dijakovemu boljšemu učnemu uspehu.

Več informacij o potrebnih dokazilih, ki jih morate oddati ob vlogi in razlogih za mirovanje ali prenehanje prilagoditev, dobite v Pravilniku o prilagoditvah šolskih obveznosti v srednji šoli (Ur. l. RS, št. 30/2018).

Dijaki, izkoristite svoje pravice, hkrati pa se zavedajte, da to s seboj prinaša tudi veliko mero vaše odgovornosti!

Skip to content