Mladinsko raziskovalno delo v Celju je projekt z najdaljšo, več kot štiridesetletno tradicijo načrtnega dela z mladimi na področju znanosti in razvoja v Sloveniji. Ideja o usklajenih aktivnostih, s katerimi so med mladimi poglobili zanimanje za znanost in tehnologijo, se je v Celju rodila v začetku šestdesetih. Iz te zamisli se je kasneje razvilo gibanje Znanost mladini. Svoje inovacije so mladi Celjani predstavljali že v okviru srečanj “Inovator Celja”. Od 1978. leta dalje pa je, v okviru Občinske raziskovalne skupnosti, poseben odbor organiziral, povezoval in koordiniral raziskovalno delo mladih na nivoju celjske občine.

Podoben projekt (Mladi raziskovalci za napredek Maribora) so v Mariboru začeli 1983, v Ljubljani (Zaupajmo v lastno ustvarjalnost) pa 1987.

Konec sedemdesetih so organizirali “Teden mladih raziskovalcev”, na katerem so proučevali problematiko varstva okolja v Celju in s katerim se je še razmahnilo število tistih, ki so se že dotlej ukvarjali z raziskovalnim delom. Raziskovalne naloge so postajale izrazito multidisciplinarne, raziskave pa so obravnavale že širše celjsko območje in so presegle vezanost na mesto.

V obdobju 1984-1990 pa so izvlečke in nekatere najaktualnejše naloge objavljali v posameznih letnikih Celjskega zbornika. Od leta 1993 dalje so povzetki nalog ter statistični podatki o avtorjih raziskav in inovacij, tekmovalcih iz znanj ter njihovih mentorjih predstavljeni v biltenih gibanja Mladi za Celje.

Vse raziskovalne naloge so hranjene v Osrednji knjižnici Celje, naloge nastale po letu 2005 pa knjižnica objavlja s povezavo do polnega besedila v bibliografskem zapisu v bazi Cobiss in na svetovnem spletu na povezavi

 

Razpis

Vsebino razpisa si lahko preberete v dokumentu.

 

Pravilnik

Komisija »Mladi za Celje« je na svoji 30. seji, ki je bila 16. 09. 2015, sprejela spremenjen in dopolnjen

PRAVILNIK

RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI »MLADI ZA CELJE« MESTNE OBČINE CELJE

l . člen

Srečanja mladih raziskovalcev osnovnih in srednjih šol »MLADI ZA CELJE« organizira Mestna občina Celje in potekajo v skladu z razpisom, objavljenim na spletni strani Mestne občine Celje in poslanim na vse osnovne in srednje šole Mestne občine Celje.

 1. člen

Razpis pripravi Komisija »Mladi za Celje« in določi:

 • kdo se lahko prijavi
 • način in rok prijave
 • rok za oddajo nalog
 • rokovnik in kraj dogodkov
 • izjavo avtorjev in mentorjev o seznanjenosti z razpisnimi pogoji, o urejenih avtorskih pravicah in dovoljenjem za javno objavo rezultatov.
 1. člen

Pravico do sodelovanja na srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev “MLADI ZA CELJE” imajo vsi učenci od vključno 6. razreda osnovne šole naprej in srednješolci, ki bodo opravili raziskavo in izdelali raziskovalno nalogo po zaključku predhodnega srečanja mladih raziskovalcev.

 1. člen

Pri eni raziskovalni nalogi smejo sodelovati kot avtorji največ 3 učenci oziroma dijaki.

 1. člen

Šole morajo pred oddajo same opraviti izbor raziskovalnih nalog. Šolske predstavitve naj približajo opravljeno delo sošolcem, pedagoškim delavcem in tudi staršem.

 1. člen

Člane strokovnih ocenjevalnih komisij imenuje Komisija »Mladi za Celje«.

 1. člen

Javni zagovor raziskovalnih nalog za učence osnovnih šol in dijake srednjih šol se opravi pred strokovnimi ocenjevalnimi komisijami in traja največ 15 minut.

 1. člen

Na javnem  zagovoru strokovna ocenjevalna komisija avtorjem raziskovalne naloge po predstavitvi zastavi vprašanja, ki so strokovno vezana na obravnavano področje  v raziskovalni nalogi.

 1. člen

Končna ocena raziskovalne naloge je določena s seštevkom ocene pisnega izdelka in javnega zagovora, pri čemer je 75 % ocene delež pisnega izdelka in 25 % ustnega zagovora. Če je v sklopu naloge tudi praktični izdelek, potem je končna ocena raziskovalne naloge določena s seštevkom ocene pisnega izdelka, javnega zagovora in izdelka, pri čemer je 40 % ocene delež pisnega izdelka, 20 % ustnega zagovora in 40 % izdelka.

 1. člen

Raziskovalne  naloge  so po ocenitvi razvrščene  v tri skupine:

 • skupina – od 90 % do 100 % točk
 • skupina- od 75% do 89% točk
 • skupina – od 50 % do 74 % točk.
 • Naloge, ki ne dosežejo 50 % točk, se uvrstijo med seminarske naloge.
 1. člen

Strokovna ocenjevalna komisija takoj po končanih javnih predstavitvah predstavi razvrstitev v posamezne skupine in oceno celotni skupini raziskovalcev, ki so bili na predstavitvi.

V razpravi o oceni najavnem zagovoru predstavljene naloge imajo pravico sodelovati samo avtorji in mentorji ocenjevane naloge, člani strokovne ocenjevalne komisije in člani Komisije Mladi za Celje.

Uradne rezultate posreduje  Komisija »Mladi za Celje« sodelujočim šolam v pisni obliki in jih objavi na spletni strani projekta  v treh dneh po javnih predstavitvah.

 1. člen

Pisno pritožbo na oceno lahko posreduje avtor s soglasjem mentorja raziskovalne naloge preko koordinatorja na šoli. Sopodpisnik pritožbe je ravnatelj. Pritožba se naslovi na Komisijo »Mladi za Celje« na naslov Mestna občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, najkasneje  3 dni po javni predstavitvi  ocene.

 1. člen

Komisija posreduje pritožbo predsedniku strokovne komisije s področja, kjer je bila naloga ocenjena. Strokovna ocenjevalna komisija se opredeli do navedb v pritožbi v roku 5 dni. Njen odgovor nato obravnava še Komisija »Mladi za Celje« in ga posreduje pritožniku :

 1. člen

Odgovor Komisije »Mladi za Celje« je dokončen.

 1. člen

Zvezi organizacij za tehnično kulturo Slovenije se pošlje seznam najbolje uvrščenih nalog, ki se lahko udeležijo državnega srečanja mladih raziskovalcev.

 1. člen

Na vsako tekmovanje oz. srečanje se prijavljajo šole po kriterijih razpisa same.

 1. člen

Šole vse raziskovalne naloge vključno z izjavo mentorja o urejenih avtorskih pravicah in dovoljenjem za objavo na spletnih portalih predajo v knjižni in digitalni obliki. Shranjene so v Osrednji knjižnici Celje in so javno dostopne. V digitalni obliki so dostopne v polnem besedilu tudi na svetovnem spletu.

 1. člen

Raziskovalna dejavnost »Mladi za Celje« se fmancira iz sprejetega proračuna Mestne občine Celje. Sredstva so opredeljena na stroškovnem mestu 20012 – Raziskovalno delo, kot materialni stroški in tekoči transferi.

 1. člen

Najboljši avtorji raziskovalci celjskih osnovnih in srednjih šol, katerih raziskovalne naloge so uvrščene v l. skupino Mestna občina Celje nagradi s strokovno ekskurzijo. Šola zagotovi spremljevalce otrok oz. dijakov.

 1. člen

Avtorji prejmejo županovo priznanje za izdelano raziskovalno nalogo, mentorji mladih raziskovalcev in člani strokovnih ocenjevalnih komisij pa županovo zahvalo za opravljeno strokovno delo.

Predsednik Komisije »Mladi za Celje«, Srečko Maček.

Številka:  603-5/2015

Datum: 1. 10. 2015

Skip to content