Kovina je dragocena. Delati z njo je umetnost.

V izobraževalni program oblikovalec kovin – orodjar se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

 • osnovno šolo ali
 • program nižjega poklicnega izobraževanja.

Vrsta izobraževalnega programa: SREDNJE  POKLICNO  IZOBRAŽEVANJE

Naziv izobraževalnega  programa: OBLIKOVALEC  KOVIN – ORODJAR  (3 leta)

Naziv poklicne izobrazbe: oblikovalec kovin – orodjar/oblikovalka kovin – orodjarka

                                                        

Oz. Programske enote 1. letnik 2.

letnik

3.

letnik

Skupaj št. ur Št. kreditnih točk
A - Splošnoizobraževalni predmeti ur na teden/leto    
P1

Slovenščina (o) SLO

3/99 2/66 3/48 213 12
P2

Matematika (o) MAT

3/99 2/66 3/48 213 12
P3

Tuj jezik (o) ANJ/NEJ

2/66 2/66 2/32 164 9
P4

Umetnost (o) UME

1/33 / / 33 2
P5

Družboslovje (o) DRU

2/66 2/66 / 132 6
P6

Naravoslovje (o) NAR

2/66 2/66 / 132 6
P7

Športna vzgoja (o) ŠVZ

2/66 2/66 2/32 164 7
B - Strokovni moduli
M1

Tehniško komuniciranje v poklicu (o) TKP

3/99 / / 99 4
M2

Materiali in obdelave v poklicu (o) MOP

2/66 / / 66 3
M3

Elementi konstrukcij (o) ELK

2/66 / / 66 3
M4

Organizacija in poslovanje (o) OIP

2/66 / / 66 3
M5 Osnove oblikovanja materialov (o) OOM 3/99 / / 99 5
M6

CNC programiranje (o) CNC

/ 3/99 / 99 5
M7

Avtomatizacija strojev in naprav (o) ASN

/ / 6/96 99 5
M8

Oblikovanje materialov (i) OBM

3/99 3/99 2/32 235 12
M10

Orodja in naprave za množično proizvodnjo (i) OMP

3/99 3/99 3/48 235 12
C - Praktično izobraževanje v šoli je sestavni del strokovnih modulov 655 30
Č - Praktično usposabljanje z delom 152 152 646 912 37
D - Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela
Aktivno državljanstvo / 30 / 30 2
Interesne dejavnosti 64 32 32 130 6
E - Odprti kurikul 591 27

Projektno delo v poklicu (PDP)

/ 12/396 12/192    

Število tednov pouka v šoli

33 33 16    

Program oblikovalec kovin – orodjar se zaključi z ZAKLJUČNIM IZPITOM:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • praktični izdelek ali storitev in zagovor

Izobraževanje lahko nadaljujete v programih srednjega poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI).

 • obdeluje izdelke na različne načine in jih preizkuša;
 • izdeluje izdelke na klasičnih in na računalniško vodenih obdelovalnih strojih;
 • snuje enostavne elemente in sestavlja ter preizkuša sklope orodij;
 • izdeluje različne elemente orodij;
 • menjuje posamezne dele orodij;
 • razume značilnosti enostavnih, kompleksnih imehatronskih orodij;
 • ureja tehniško dokumentacijo, organizira in načrtuje delo;
 • vzdržuje elemente, sklope in kompleksna orodja ...

MOP Materiali v poklicu

Pri teoretičnem delu modula dijaki pridobite znanja o materialih, njihovih lastnostih. Spoznajte postopke oblikovanja, preoblikovanja, tehnologijo prahov in toplotne obdelave kovin. Pri praktičnem delu pouka izvajate navedene postopke.

OBM Oblikovanje materialov

Strokovni modul je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela znanja o postopkih oblikovanja kovin z odrezovanjem, rezalnim orodjem in obdelovalnimi stroji. Pri praktičnem delu pouka dijaki izdelujete obdelovance z različnimi postopki

OMP Orodja in priprave za množično proizvodnjo

Pri teoretičnem delu strokovnega modula dijaki spoznate orodja, ki so namenjena za množično proizvodnjo, to so orodja z zaprtim rezom (luknjanje in izrezovanje) in orodja za upogibanje ter preoblikovanje kovin. Pri praktičnem delu izdelate elemente orodja, ga sestavite in preizkusite njegovo delovanje.

Iz kovine ustvarjamo številna orodja, s katerimi si pomagamo v vsakdanjem življenju.

Na vrh

Skip to content