Erasmus+ projekt Jean Monnet: Bodi sprememba, ki traja 3 leta, si prizadeva za ustvarjanje pozitivnega odnosa do aktivnega državljanstva v Evropski uniji. Namen projekta je poučevanje mladih o Evropski uniji, njenem pomenu, delovanju in vplivu na vsakodnevno življenje posameznika.

Projekt si prizadeva za opolnomočenje mladih, da postanejo aktivni, odgovorni in odprti člani družbe, saj so odločilni nosilci sprememb. Zanimanje mladih za teme, povezane z EU, je lahko ključno za njihovo boljše razumevanje in vključevanje v evropske zadeve. Prizadeva si tudi za bolj celovito poučevanje vsebin o EU preko interdisciplinarnih povezav in dodatnih vsebin. Prav tako želi podpreti učitelje, da lahko s pomočjo dodatnih strokovnih usposabljanj dijakom na zanimiv in ustvarjalen način posredujejo znanje o EU.

Aktivnosti potekajo med šolskim letom ter vključujejo projektne tedne, študijske obiske, učne ure o EU, praznovanje dneva Evrope, urejanje EU drevesa, strokovno izpopolnjevanje koordinatorjev projekta in druge aktivnosti.

Še fotogalerija:

Glavni rezultat projekta je izboljšanje spretnosti in kompetenc izobraževalnega osebja ter študentov in dijakov, vključenih v kombinirano izobraževanje.

Rezultat bo dosežen s/z:

 • razvojem strateškega modela za uvedbo kombiniranega izobraževanja v šolah;
 • razvojem pedagoških smernic in digitalnih orodij za poučevanje (video vodiči);
 • praktičnimi rešitvami in predlogi za e-učenje;
 • programom usposabljanja za učitelje v poklicnih in strokovnih šolah;
 • pilotnimi izvedbami kombiniranega izobraževanja v poklicnih in strokovnih šolah;
 • evalvacijskimi poročili in priporočili za nadaljnji razvoj kombiniranega izobraževanja.

Več informacij na spletni strani: https://blendvet.si/

Še fotogalerija:

V projektu sodelujejo dijaki in učitelji partnerskih šol iz Slovenije, Irske, Nemčije, Portugalske, Italije in Hrvaške. Cilj projektnih aktivnosti je izdelava atraktivnega elektromehaničnega sklopa, sestavljenega iz različnih premikajočih se elementov.

Oktobra 2019 smo pričeli z aktivnostmi za implementacijo ideje o izdelavi posameznih sklopov gibljivih (premikajočih se) elementov, ki se morajo medsebojno dopolnjevati, tako da bodo vsi skupaj povezani v celoto, imenovano Magical Moving Machine for Europe. Celoten sklop bo sestavljalo šest naprav, ki bodo medsebojno komunicirale s pomočjo mikro krmilnika. Rdečo nit vsake izmed njih tvorijo mehanizmi za kotaljenje, dviganje, spuščanje, prenašanje, prevažanje jeklenih kroglic po zamišljeni krožni poti. Prostorsko je posamezna naprava omejena na dimenzije 500 x 500 x 500 mm.

V oktobru 2019 smo izvedli prvo projektno srečanje v Nemčiji, na katerem  smo oblikovali prve projektne pogoje. Naslednje srečanje nam je preprečil pojav epidemije in nas prisilil v to, da so prejšnje šolsko leto projektne aktivnosti nekoliko zastale. Skupino dijakov, ki sodelujejo v projektu, smo letos zaradi obveznosti s poklicno maturo spremenili.

Prvi konkretni cilj nas usmerja, da bomo do konca januarja 2021 zaključili z načrtovanjem mehanizmov tako, da bodo ti v celoti prostorsko modelirani s prikazom vseh animacij gibanja kroglic v njih. Nato bomo imeli do marca 2022, ko se projekt formalno zaključi, še približno leto dni časa, da vse, kar smo si zamislili, spravimo v življenje.

Mednarodni projekt Magical Moving Machine for Europe vodi Gašper Grat.

DIGITALISIERUNG IM BAUWESEN (DIGITALIZACIJA V GRADBENIŠTVU)Trajanje projekta: 2018 – 2020
Projekt financira Evropska unija v okviru programa Erasmus+.
Projekt povezuje izvajalce poklicnega izobraževanja. Namen projekta je izboljšanje poklicnih kompetenc ter uporaba tehničnega znanja in spretnosti, ki jih mladi potrebujejo za osebnostni razvoj ter zaradi potreb na trgu dela. V ospredju je mednarodno sodelovanje in mobilnost med državami članicami Evropske unije z namenom omogočiti primerljivost in prenosljivost učnih rezultatov programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

 

Naša šola je bila gostiteljica enotedenskega mednarodnega projekta na daljavo

 V okviru projekta ERASMUS + KA2 Digitalizacija v gradbeništvu smo dijaki in učitelji iz Slovenije, Nemčije, Romunije in Avstrije izvedli mednarodno srečanje na daljavo, ki ga je organizirala naša šola - Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije.

LTT (aktivnost učenja, poučevanja in usposabljanja) aktivnosti so potekale od 12. – 16. aprila 2021 preko aplikacije Teams.

Virtualno smo se sprehodili po naši šoli, dijakom in učiteljem iz tujine smo predstavili programe strojništva, mehatronike in medijev, naše učilnice in učne delavnice ter dejavnosti, ki jih izvajamo na šoli (razne prireditve, Kodeks sožitja, ViTV spletno televizijo, robotiko …). Pri delu na daljavo smo se razdelili v skupine.

Učitelji in dijaki iz Avstrije so nam predstavili program v 3D tehniki, ki se uporablja kot osnova za BIM (Building Information Modeling) - načrte za obnovo starega župnišča v Romuniji, ki bo v času projekta preoblikovan v center za prostovoljce. Naši dijaki in učitelji so sodelovali pri statičnih izračunih in načrtih za preureditev hiše ter vodovodne in električne inštalacije. Dokončali smo tudi 4-jezični jezikovni slovar strokovnih besed ter pripravili fotografije za fotoknjigo, ki smo jo oblikovali na naši šoli.

Našo šolo so zastopali dijaki iz M-1. f: Leon Goronja, Filip Knez, Nejc Mlakar in Hubert Jelenc ter dijakinji Julia Pristovnik in Karin Založnik iz M-2. d. Pri predstavitvi šole sta se vključila tudi dijaka Jure Pažon (M-2. f) in Borut Fajs (S-4. a).

Delo na daljavo je potekalo pod budnim očesom naših učiteljev in mentorjev. Sodelovali so: Matej Veber, Gvido Par, Matjaž Cizej, Igor Lah, Gregor Brežnik, Miloš Bevc, Jerneja Križan (projektna pisarna) ter koordinatorica projekta Barbara Škorc.

Še fotoalbum aktivnosti:

https://smm.sc-celje.si/photobook/

V sodelovanju s Centrom Republike Slovenije za poklicno izobraževanje je šola že drugo leto aktivno udeležena v mednarodni kolegialni presoji kakovosti. Zunanja evalvacija pripomore k razvoju kakovosti učenja in poučevanja dijakov in odraslih. Odločitev šol za kolegialno presojo je prostovoljna in ker stremimo k odličnosti, smo se pridružili projektu v okviru Erasmus+, v katerem poleg Slovenije sodelujejo še Estonija, Finska in Hrvaška. V mednarodnem okolju so se presojevalci usposobili za presojo, ki poteka po kriterijih, nastalih v okviru projekta na podlagi različnih mednarodnih praks.

Decembra 2020 je skupina slovenskih, finskih in estonskih presojevalcev pod drobnogled vzela tudi našo šolo. Svoj pogled na področji strateškega načrtovanja in zagotavljanja enakih možnosti so s presojevalci delili vodstveni delavci, učitelji, dijaki, starši in delodajalci. Povratna informacija presojevalcev nam je dala potrditev, da vsi deležniki uspešno ustvarjamo odličnost, ki je naša vizija in za katero se bomo tudi v prihodnosti zavzemali.

 Spletna povezava : http://creo.sc-celje.si/

CreO je mednarodni projekt, ki podpira procese odprtih inovacij med kreativnimi poklici v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter industrijskimi in tehnološkimi podjetji.

Glavni cilj te interakcije je izkoristiti inovativni potencial dijakov, specializiranih v svetu idej in disruptivnega (ne-tehnološkega) mišljenja, za spodbujanje inovacij v industrijskih in tehnoloških podjetjih. Sodelovanje, ki tudi razširja področje delovanja PSI dijakov na področju kreativnih industrij v nastajajoče sektorje.

S ciljem spodbujanja sodelovanja se projekt osredotoča na:

 • razvoj kompetenc učiteljev PSI povezanih z industrijskim in tehnološkim okoljem;
 • razvoj kompetenc kadrovikov in mentorjev v podjetjih za usmerjanje učenja v ustvarjalnem okolju.

Rezultati:

 • CreO program za usposabljanje učiteljev;
 • CreO vodič za kadrovike in mentorje za praktično usposabljanje na delovnem mestu;
 • CreO virtualno učno okolje; spletna izobraževalna platforma, ki temelji na sodelovalnem pristopu k učenju.

Partnerstvo

 

 

V šolskem letu 2018/2019 je na naši šoli potekal mednarodni projekt »Živeti po pameti«, ki ga razpisuje in financira Zavod RS za šolstvo, izvaja pa ga Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije v sodelovanju s projektnimi partnerji.  V projekt so aktivno vključeni partnerji iz držav bivše Jugoslavije:

Srednja mašinska škola, Bulevar kralja Petra 38, 21000 Novi Sad ,Srednja škola za grafiku, dizajn i održivu gradnju, Matice hrvatske 11, 21000 Split.

Glavni namen projekta je s pomočjo inovativnih videov predstaviti cilje in vsebino praktičnega usposabljanja v podjetjih v programih srednjega poklicnega izobraževanja ter uporabo posnetih vsebin v praksi. Na naši šoli smo za namen projekta izbrali programa Mehatronik-operater in Oblikovalec kovin – orodjar. V projekt je na Šolskem centru poleg Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije vključenih še 5 partnerjev iz Danske, Finske in Portugalske, vodi pa ga slovenski Center za poklicno izobraževanje.

“Skills in Metal and Electro Industry” ali skillME je triletni centralizirani projekt, ki povezuje izvajalce poklicnega izobraževanja, nacionalne regulativne partnerje in predstavnike (zbornice) kovinske in elektro industrije držav članic EU Hrvaške, Latvije, Slovaške in Slovenije. Namen projekta je identificirati najbolj razširjene kompetenčne vrzeli v kovinski in elektro industriji ter razviti kratke izobraževalne programe, ki bi odpravili ugotovljene vrzeli.

Skip to content