Naloge komisije

NALOGE KOMISIJE ZA KAKOVOST
 
Komisija za kakovost bo tudi v šolskem letu 2017/2018 skrbela za uvajanje elementov in merljivih kriterijev – indikatorjev kakovosti dela na šoli in razvijala smernice za vzpostavitev celovitega sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti dela na šoli.
 
Komisija za kakovost opravlja naslednje naloge:
 • ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela na šoli,
 • razvija kazalnike kakovosti in merila ter inštrumente za vrednotenje kakovosti,
 • načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli,
 • skrbi za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli,
 • sodeluje z organi šole, s strokovnimi organi, pristojnimi za kakovost na državni in mednarodni ravni, ter z usposobljenimi institucijami,
 • pri spremljanju kakovosti sodeluje s pristojnimi organi na drugih šolah oziroma v horizontalnih izobraževalnih institucijah z istega oziroma sorodnega področja izobraževanja in z delodajalci na državni in meddržavni ravni,
 • spremlja razvoj kakovosti izobraževanja primerjalno z drugimi šolami na državni in meddržavni ravni,
 • spremlja usposobljenost in zaposlitvene možnosti dijakov po zaključku izobraževanja,
 • pripravlja poročila o evalvaciji kakovosti za obravnavo na pristojnih organih zavoda in na državni ravni,
 • opravlja druge naloge po odločitvi pristojnih organov v skladu z zakonom.
 
V šolskem letu 2017/18 bo prioritetno področje izboljšav učenje in poučevanje.
Naš cilj je izboljšati proces učenja in poučevanja ter dosežke dijakov. Želimo ustvariti okolje, v katerem bomo razvijali ustvarjalnost in inovativnost ter si prizadevali za dobre medosebne odnose.
 
S tem namenom se bomo osredotočili na tri ključna podpodročja:
 • na učne dosežke dijakov (kakšne dijake želimo, njihove kompetence),
 • na profesionalni razvoj učiteljev (kakšni naj bomo učitelji, kompetence),
 • na pozitivno šolsko klimo (kakšno okolje moramo vzpostaviti za razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti ter dobre medosebne odnose).
 
Učni dosežki dijakov
Standard kakovosti 1: Dijaki napredujejo v prečnih veščinah.
Kazalnik: Dijaki razvijajo ustvarjalnost in inovativnost.
Načrtovane dejavnosti:
 • okrepili bomo dialog – sodelovanje z realnim delovnim okoljem in socialnimi partnerji – projekti v povezavi z delodajalci/gospodarstvom … (A. Glamnik in tim):
  • izboljšali načrtovanje in izvedbo projektnega dela v poklicu/stroki (vodje aktivov in PUZ-ov),
  • razvijali virtualnost kot učno metodo v sinergiji strojništva, mehatronike in medijske tehnike ter šol Šolskega centra Celje (A. Pavšar, M. Radosavljević, M. Veber, Aleš Ferlež),
  • ponovno vzpostavili in obogatili vsebine VI-TV (A. Pavšar, M. Zorko Pavšar),
  • generirali virtualno START-UP podjetje (M. Cizej),
  • analizirali vsebine obstoječega odprtega kurikula in pripravili izboljšave (M. Cizej in tim),
 • metodično (in didaktično) izboljšali pouk (S. T. Ribič in tim),
 • načrtno odkrivali močna področja dijakov in jih (inovativno) razvijali (D. Mikola in tim),
 • postopoma izboljševali učne dosežke dijakov tudi v smeri dviga zahtevnosti znanja v okviru Bloomove taksonomije znanja,
 • obogatili nabor interesnih dejavnosti (obvezni in izbirni del) in jih dosledneje izvajali (M. Drev Uranjek in tim).
 
Standard kakovosti 2: Dijaki razvijajo občečloveške vrednote, vrednote vseživljenjskosti učenja in trajnostnega razvoja.
Kazalnik: Dijaki izkazujejo spoštovanje, strpnost in druge občečloveške vrednote.
Načrtovane dejavnosti:
 • pripravili bomo načrt vzgojnih dejavnosti in ga dosledno implementirali v prakso (september 2017–maj 2018, S. Črep, P. Kunst, S. Slana, M. Zorko Pavšar),
 • izvedli za dijake prvih letnikov projektno učno delo z naslovom Na srednji šoli je kul in Motivacija za pozitivno prihodnost (september 2017, S. Črep, P. Kunst, L. Leskovšek, P. Peršič, M. Zorko Pavšar),
 • nadaljevali s projektom Kodeks sožitja:
  • novi šolski projekt Ful, kul, mega (september 2017–maj 2018, A. Požlep, B. Mastnak, S. Slana),
  • dvakrat letno skupna tematska razredna ura (september 2017–maj 2018, B. Mastnak, N. Talan Fošnarič),
  • prireditev na Starem gradu z naslovom Ni izgovora, tudi ti zmoreš (september 2017, M. Drev Uranjek, A. Pavšar, M. Zorko Pavšar).
 
 
 1. Profesionalni razvoj strokovnih delavcev
Standard kakovosti: Strokovni delavec načrtuje, spremlja, vrednoti in izboljšuje svoje profesionalno delo ter usmerja svoj razvoj.
Kazalnik: Strokovni delavec spremlja in evalvira lastno prakso ter jo izboljšuje.
Načrtovane dejavnosti: usposabljanje za uporabo spletne učilnice (S. Brečko in tim).
 
 
 1. Šolska klima in kultura
Standard kakovosti: V šoli si prizadevamo za kulturo kakovostnega sporazumevanja in dobre medosebne odnose.
Kazalnik: V šoli skrbimo za vzajemni pretok relevantnih informacij med zainteresiranimi deležniki.
Načrtovane dejavnosti:
 • izboljšanje informiranja na šoli in uporaba spletne oglasne deske drugih načinov za vzajemen prenos informacij (E. Došler in tim).
 
Kazalnik: v šoli spremljamo zadovoljstvo vseh deležnikov (dijakov, staršev, delodajalcev, zaposlenih).
Načrtovane dejavnosti:
 • spletno anketiranje, v katerem bodo podali svojo oceno:
  • dijaki zaključnih letnikov o kakovosti izobraževanja na šoli (marec 2018, A. Požlep in skupina za kakovost),
  • predstavniki oddelčnih skupnosti o delu šole (april 2018, B. Mastnak, skupina za kakovost),
  • predstavniki sveta staršev (april 2018, S. Črep, skupina za kakovost),
  • rezultate anketiranj bomo analizirali, predstavili učiteljem, dijakom in staršem ter načrtovali izboljšave (S. Črep, A. Ferlež, B. Mastnak, A. Požlep, skupina za kakovost, skupnost dijakov).
 
Prizadevanja bomo usmerili tudi v pripravo kandidature za PRSPO – priznanje RS za poslovno odličnost. Pripravili bomo posnetek stanja (februar– april 2017, A. Ferlež in tim za kakovost).
 
V podporo razvoju kakovosti bomo načrtno spodbujali timsko organiziranost delovanja kolektiva (podrobnosti glej razvojni načrt 2014–2019). Tako bomo krepili tudi sodelovalno kulturo in razvijali čut za odgovornost vseh za kakovosten vzgojno-izobraževalni proces.
Komisija za kakovost bo skrbela za uvajanje sistema nenehnih izboljšav na vseh področjih delovanja šole po metodologiji PDCA-kroga in spremljala uresničitev zastavljenih ciljev.