Naloge komisije

Komisija za kakovost skrbi za uvajanje elementov in merljivih kriterijev – indikatorjev kakovosti dela na šoli in razvija smernice za sistem celovitega vodenja kakovosti na šoli – ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti s samoevalvacijo.

 • Komisija za kakovost opravlja naslednje naloge:
 • ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela na šoli,
 • razvija kazalnike kakovosti in merila ter inštrumente za vrednotenje kakovosti,
 • načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli,
 • skrbi za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli,
 • sodeluje z organi šole, s strokovnimi organi, pristojnimi za kakovost na državni in mednarodni ravni, ter z usposobljenimi institucijami,
 • pri spremljanju kakovosti sodeluje s pristojnimi organi na drugih šolah oziroma v horizontalnih izobraževalnih institucijah z istega oziroma sorodnega področja izobraževanja in z delodajalci na državni in meddržavni ravni,
 • spremlja razvoj kakovosti izobraževanja primerjalno z drugimi šolami na državni in meddržavni ravni,
 • spremlja usposobljenost in zaposlitvene možnosti dijakov po zaključku izobraževanja,
 • pripravlja poročila o evalvaciji kakovosti za obravnavo na pristojnih organih zavoda in na državni ravni,
 • opravlja druge naloge po odločitvi pristojnih organov v skladu z zakonom.