Naloge komisije

Komisija za kakovost bo tudi v šolskem letu 2018/2019 skrbela za uvajanje elementov in merljivih kriterijev – indikatorjev kakovosti dela na šoli in razvijala smernice za vzpostavitev celovitega sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti dela na šoli.
 
Komisija za kakovost opravlja naslednje naloge:
 • ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela na šoli,
 • razvija kazalnike kakovosti in merila ter inštrumente za vrednotenje kakovosti,
 • načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli,
 • skrbi za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli,
 • sodeluje z organi šole, s strokovnimi organi, pristojnimi za kakovost na državni in mednarodni ravni, ter z usposobljenimi institucijami,
 • pri spremljanju kakovosti sodeluje s pristojnimi organi na drugih šolah oziroma v horizontalnih izobraževalnih institucijah z istega oziroma sorodnega področja izobraževanja in z delodajalci na državni in meddržavni ravni,
 • spremlja razvoj kakovosti izobraževanja primerjalno z drugimi šolami na državni in meddržavni ravni,
 • spremlja usposobljenost in zaposlitvene možnosti dijakov po zaključku izobraževanja,
 • pripravlja poročila o evalvaciji kakovosti za obravnavo na pristojnih organih zavoda in na državni ravni,
 • opravlja druge naloge po odločitvi pristojnih organov v skladu z zakonom.
 
V šolskem letu 2018/2019 bo prioritetno področje izboljšav razvoj spodbudnega učnega okolja, v katerem dijaki izkazujejo kakovostno znanje in razvijajo občečloveške vrednote, vrednote vseživljenjskosti učenja in trajnostnega razvoja, ter profesionalni razvoj zaposlenih.
 
S tem namenom se bomo osredotočili na tri ključna podpodročja:
 • na učne dosežke dijakov (kakšne dijake želimo, njihove kompetence),
 • na profesionalni razvoj učiteljev (kakšni naj bomo učitelji, kompetence),
 • na pozitivno šolsko klimo (kakšno okolje moramo vzpostaviti za razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti ter dobre medosebne odnose).
 
Vključenost v nacionalni projekt OPKakovost (Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti) na področju vzgoje in izobraževanja, v katerem sodelujemo kot razvojna šola, nam pomaga pri pripravi standardov in kazalnikov za izboljšanje kakovosti delovanja šole.
 
Številna prizadevanja bomo usmerili tudi v pripravo analize stanja za razvojno obdobje 2014–2019. Tako bomo (samo)evalvirali vsa področja delovanja šole. V nadaljevanju pa ob upoštevanju rezultatov in razvojnih družbenih ter gospodarskih trendov pripravili  izhodišča, cilje in strategije za novi Razvojni načrt šole 2019–2024.
 
 
 1. Učni dosežki dijakov
Standard kakovosti 1: Dijaki napredujejo v prečnih veščinah.
Kazalnik:  Dijaki razvijajo ustvarjalnost in inovativnost.
Načrtovane dejavnosti:
 • okrepili bomo dialog – sodelovanje z realnim delovnim okoljem in socialnimi partnerji – projekti v povezavi z delodajalci/gospodarstvom … (mag. Andro Glamnik in tim),
  • izboljšali načrtovanje in izvedbo projektnega dela v poklicu/stroki (vodje aktivov in PUZ-ov),
  • razvijali virtualnost kot učno metodo v sinergiji strojništva, mehatronike in medijske tehnike ter šol Šolskega centra Celje (Aleš Pavšar, Marko Radosavljević, mag. Matej Veber, Aleš Ferlež),
  • obogatili vsebine VI-TV (Aleš Pavšar, Mateja Zorko Pavšar),
  • generirali virtualno START-UP podjetje (Matjaž Cizej),
  • analizirali vsebine obstoječega odprtega kurikula in pripravili izboljšave (Matjaž Cizej in tim),
 • metodično (in didaktično) izboljšali pouk (Simona Tadeja Ribič in tim),
 • načrtno odkrivali močna področja dijakov in jih (inovativno) razvijali (Danica Mikola in tim),
 • postopoma izboljševali učne dosežke dijakov tudi v smeri dviga zahtevnosti znanja v okviru Bloomove taksonomije znanja.
 
Standard kakovosti 2: Dijaki razvijajo občečloveške vrednote, vrednote vseživljenjskosti učenja in trajnostnega razvoja.
Kazalnik:  Dijaki izkazujejo spoštovanje, strpnost in druge občečloveške vrednote.
Načrtovane dejavnosti:
 • pripravili bomo načrt vzgojnih dejavnosti in ga dosledno implementirali v prakso (september 2018–maj 2019, Pera Kunst, Brigita Mastnak, Suzana Slana, Mateja Zorko Pavšar),
 • izvedli za dijake prvih letnikov projektno učno delo z naslovom Na srednji šoli je kul in Motivacija za pozitivno prihodnost (september 2018, Pera Kunst, Lidija Leskovšek, Peter Peršič, Mateja  Zorko Pavšar),
 • nadaljevali s projektom Kodeks sožitja:
  • izvedli prireditev na Starem gradu z naslovom Ni izgovora, tudi ti zmoreš (september 2018, Mojca Drev Uranjek, Alen Pavšar, Mateja Zorko Pavšar idr.),
  • izvedli prireditev Zlata kreda (december 2018, Mateja Zorko Pavšar, Alen Pavšar, Mojca Drev Uranjek, skupnost dijakov idr.),
  • dvakrat letno skupna tematska razredna ura (september 2018–maj 2019, Brigita Mastnak, NatalijaTalan Fošnarič).
 1. Profesioalni razvoj strokovnih delavcev
Standard kakovosti: Strokovni delavec načrtuje, spremlja, vrednoti in izboljšuje svoje profesionalno delo ter usmerja svoj razvoj.
Kazalnik:  Strokovni delavec spremlja in evalvira lastno prakso ter jo izboljšuje.
 
Načrtovane dejavnosti:
 • priprava spletnega načrta izobraževanja/strokovnega spopolnjevanja in usposabljanja glede na prioritetno področje izboljšav in usmeritve Razvojnega načrta šola (september 2018, mag. Simona Brečko, Edvard Došler),
 • sodelovanje v projektu MUNERA 3, ki je namenjen usposabljanju zposlenih,
 • usposabljanje za uporabo spletne učilnice (mag. Simona Brečko in tim),
 • spodbujanje izmenjave primerov dobrih praks med učitelji – Učitelj učitelju učitelj (avgust 2019, Simona Tadeja Ribič),
 • usposabljanje za uporabo spletne učilnice (mag. Simona Brečko in tim),
 • zbiranje povratnih informacij s strani sodelavcev, ravnateljice, dijakov, staršev ipd. in na osnovi tega ugotavljanje močnih in šibkih področij posameznikovega profesionalnega delovanja s samoevalvacijo (tim za kakovost),
 • priprava predlogov za izobraževanje kolektiva (mag. Simona Brečko in tim).
 
 1. Šolska klima in kultura
Standard kakovosti: V šoli si prizadevamo za kulturo  kakovostnega sporazumevanja in dobre medosebne odnose.
Kazalnik: V šoli skrbimo za vzajemni pretok relevantnih informacij med zainteresiranimi deležniki.
Načrtovane dejavnosti:
 • izboljšanje informiranja na šoli in uporaba spletne oglasne deske in drugih načinov za vzajemen prenos informacij (Edvard Došler in tim).
 
Kazalnik: V šoli spremljamo zadovoljstvo vseh deležnikov (dijakov, staršev, delodajalcev, zaposlenih).
Načrtovane dejavnosti:
 • spletno anketiranje, v katerem bodo podali svojo oceno:
  • dijaki in učitelji šole – sodelovali bomo v nacionalnem spletnem anketiranju EPoS (september 2018 –avgust 2019, Aleš Ferlež),
  • dijaki zaključnih letnikov o kakovosti izobraževanja na šoli (marec 2019, Andrej Požlep, tim za kakovost),
  • predstavniki oddelčnih skupnosti o delu šole (april 2019, Brigita Mastnak, tim za kakovost),
  • predstavniki sveta staršev (april 2019, Simona Črep, tim za kakovost),
  • rezultate anketiranj bomo analizirali, predstavili učiteljem, dijakom in staršem ter načrtovali izboljšave (S. Črep, A. Ferlež, B. Mastnak, A. Požlep, tim za kakovost, skupnost dijakov).
 
V podporo razvoju kakovosti bomo načrtno spodbujali timsko organiziranost delovanja kolektiva (podrobnosti glej Razvojni načrt šole 2014–2019). Tako bomo krepili tudi sodelovalno kulturo in razvijali čut za odgovornost vseh za kakovosten vzgojno-izobraževalni proces. Vsak tim bo pripravil ob iztekajočem se razvojnem načrtu šole tudi analizo stanja za svoje področje, in sicer za obdobje 2014–2019, ter  izhodišča za novo strateško načrtovanje, na osnovi katerih bomo pripravili novi Razvojni načrt šole 2019–2024. Pri pripravi (samo)evalvacije iztekajočega se razvojnega obdobja bomo uporabili nacionalne kazalnike EQAVET in model odličnosti EFQM.