Osnovni podatki

“Življenje ni lahko za nikogar.
A kaj potem?

Ohraniti moramo vztrajnost in še zlasti zaupanje vase. Verjeti moramo, da smo za nekaj nadarjeni in to uresničiti za vsako ceno.”

                                                                                  Marie Curie

Šolsko svetovalno delo opravljata Pera Kunst, univ. diplomirana pedagoginja in

Mateja Zorko Pavšar, univ. diplomirana pedagoginja.

 
                    mateja.zorko.pavsar@sc-celje.si

Tel. št.: 03 428 58 49 (P. Kunst, lokacija Lava),   03 425 37 52 (M. Zorko Pavšar, lokacija Kosovelova)

Uradne ure: Pera Kunst je dosegljiva na lokaciji Lava – vsak dan od 8.00 do 15.00
                           Mateja Zorko Pavšar je dosegljiva na lokaciji Kosovelova – vsak dan od 8.00 do 15.00

 

NALOGE ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE

Temeljna naloga šolske svetovalne službe je, da v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo nudi pomoč dijakom, staršem, učiteljem in vodstvu šole ter sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vsakdanjega vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. Na ta način svetovalna služba prispeva k večji uspešnosti posameznikov, skupin in šole kot celote.

Osnovne vrste dejavnosti

 • Dejavnosti pomoči,
 • Razvojnih in preventivnih dejavnosti ter
 • Dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

  Dejavnosti pomoči

  • Nudenje pomoči dijakom obsega:
   • vpis in sprejem novincev,
   • spremljanje in svetovanje novincem, ponavljalcem in preusmerjenim,
   • skupinske oblike dela z dijaki zaradi izboljšanja kvalitete učenja (učenje učenja),
   • svetovanje za osebni in socialni razvoj,
   • poklicna orientacija – svetovanje pri vpisu na srednjo šolo in na univerzo,
   • identifikacija in pomoč pri reševanju socialno-ekonomskih stisk dijakov,
   • sodelovanje pri izdelavi individualiziranih programov za dijake s posebnimi potrebami,
   • svetovanje dijakom pri razreševanju osebnih razvojnih ali sitacijskih težav (raznih osebnih stisk, učnih ali vedenjskih težav, socialne problematike),
   • svetovanje dijakom glede preusmeritev, prepisov,
   • pogovorne ure za dijake.
  • Svetovalno delo z učitelji obsega:
   • sodelovanje na sestankih oddelčnega učiteljskega zbora,
   • sodelovanje na sestankih celotnega učiteljskega zbora,
   • sodelovanje na strokovnem aktivu svetovalnih delavcev,
   • svetovanje in posvetovanje z učitelji glede izvajanja pouka ali vodenja oddelčne skupnosti.
  • Svetovalno delo s starši obsega:
   • organiziranje predavanj za starše,
   • pogovorne ure za starše,
   • svetovanje staršem.

  Razvojne in preventivne dejavnosti

  • analiza učne uspešnosti in napredovanja dijakov,
  • analiza vpisa (vpis novincev in vpis maturantov na višješolske, visokošolske zavode ter univerze),
  • vzgojno-izobraževalno delo z dijaki s posebnimi potrebami,
  • izostajanje in drugi disciplinski problemi,
  • droge in druge oblike zasvojenosti,
  • sodelovanje pri raznih šolskih razvojnih projektih ter pri razvojnih projektih ustreznih zunanjih ustanov.

  Načrtovanje, spremljanje in evalvacija

  • Sodelovanje pri evalvaciji dela šole (vpisna problematika, preusmerjanje, osip, uspešnost šole pri vzgojno izobraževalnem delu z dijaki s posebnimi potrebami).

   

  Želimo si, dragi dijaki in spoštovani starši, da bi skupaj poiskali možnosti in poti, ki bodo sprejemljive za vse, in da bo naše sodelovanje preraslo v medsebojno zaupanje in obojestransko zadovoljstvo.

  Šolska svetovalna delavka Pera Kunst