Prioritetno področje izboljšav

Vpeljevanje sprememb v organizacije postaja v hitro spreminjajočem se svetu vsakodnevna stalnica in nuja, če želimo slediti razvojnim trendom okolja, v katerem delujemo.

Razmišljanje o rezultatih vzgoje in izobraževanja najlažje usmerimo z naslednjimi vprašanji:

  • kakšne dijake želimo;
  • katera znanja, spretnosti, veščine in vrednote naj dijaki pridobijo ob zaključku  letnika/vzgojno–izobraževalnega procesa;
  • kakšen naj bo učitelj, da bo ustvarjal varno in spodbudno učno okolje ter spodbujal in omogočal optimalne dosežke dijakov.

V šolskem letu 2019/20 si bomo tako prizadevali napraviti nov korak k uresničitvi vizije šole, tj. postati odlična vzgojno-izobraževalna organizacija, ki jo na poti do cilja ženejo ambicioznost, ustvarjalnost, inovativnost in etičnost.

Pri določitvi osrednje teme letošnjega Letnega delovnega načrta smo upoštevali poleg razvojnih gospodarskih in družbenih trendov ter usmeritev prvega leta Razvojnega načrta 2019–2024 tudi rezultate samoevalvacije delovanja šole (ocena oddelčnih predsednikov in sveta staršev, anketa zaključnih letnikov ter ocena dijakov/učiteljev, podana v nacionalnem anketiranju EPoS).

Osrednja tema letošnjega šolskega leta je pouk z dodano vrednostjo. Tako bomo več pozornosti načrtno namenili načrtovanju, izvedbi ter spremljanju vzgojno-izobraževalnega procesa.

S tem namenom se bomo osredotočili na tri ključna področja:

  • na učne dosežke dijakov;
  • na profesionalni razvoj učiteljev;
  • na pozitivno šolsko klimo.
 

Načrtovane razvojne dejavnosti/ukrepi izboljšav v šolskem letu 2019/20