Smernice za pouk

11. 5. 2020

SMERNICE IN NAČRT IZVAJANJA POUKA NA DALJAVO V OSMEM/DEVETEM TEDNU, OD 11. 5. 2020 DO 15. 5. 2020,

TER PRIPRAVA NA POSTOPNO ODPIRANJE SREDNJIH ŠOL

 

Spoštovani dijakinje in dijaki! 

Pred nami je že osmi oz. deveti teden izvajanja pouka na daljavo. Z bliskovito hitrostjo se približujejo koncu pouka ne samo dijaki zaključnih letnikov, ampak tudi številni dijaki nižjih letnikov. Zdaj se potrudite po svojih najboljših močeh, da boste uspešno zaključili letnik in si privoščili še kako zaslužene počitnice. Seveda vas bodo učitelji pri tem spodbujali in vam pomagali.

Sporočam vam ključne informacije o predvideni vrnitvi dijakov v šolske klopi, opravljanju PUD-a ter nadaljnji izvedbi pouka na daljavo.

I. SPLOŠNE INFORMACIJE V ZVEZI S POSTOPNIM ODPIRANJEM SREDNJIH ŠOL

 1. Postopna vrnitev dijakov v šolske klopi predvidoma 18. 5. 2020 ob upoštevanju strogih zdravstvenih ukrepov
  • V šolske klopi naj bi se vrnili dijaki zaključnih letnikov + po presoji šole tudi dijaki nižjih letnikov, ki nimajo dovolj ustrezne tehnične podpore ali potrebujejo dodatno pomoč pri utrjevanju snovi in zaključevanju šolskega leta.
  • Obdobje ponovnega vstopa v šolo je namenjeno popravljanju, izboljševanju, zaključevanju ocen in pripravi na zaključni izpit in poklicno maturo.
  • Za dijake so opredeljene omejitve – rizične skupine. Preberite skupaj s starši Opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke in dijake, ki je v priponki.
  • Prav tako se dijakom odsvetuje vrnitev v šolo, če je v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve.
  • Starši naj se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom – specialistom pediatrije oz. izbranim osebnim zdravnikom – specialistom splošne oz. družinske medicine glede obiskovanja pouka v šoli.
  • Pouk naj obiskujejo le zdravi dijaki.
  • Dijaki boste prinesli ob ponovnem vstopu v šolo podpisano izjavo, da ste zdravi … (glej prilogo 2) in jo oddali razredniku. Izjavo lahko tudi skenirate ali fotografirate ter jo pošljete razredniku na e-pošto. V primeru, da je dijak polnoleten, izjavo izpolni in podpiše sam. Mladoletnim dijakom podpišejo izjavo starši.

Izjavo morate oddati vsi, ki boste pristopili k zaključnemu izpitu oz. poklicni maturi.

  • Drugi dijaki se bodo do konca pouka v tem šolskem letu izobraževali na daljavo.
 1. Priprava na postopno vrnitev dijakov SŠ SMM v šolske klopi
  • V šolo naj bi se 18. 5. 2020 vrnili dijaki zaključnih letnikov – v kakšnem obsegu, bo znano do konca tega tedna.
  • O vrnitvi drugih »skupin dijakov nižjih letnikov« se bomo odločali nekoliko kasneje.
  • Pouk bo potekal kombinirano, tj. deloma v šoli in deloma na daljavo po posebnem urniku.
  • Ker za pripravo vseh protokolov in načrtovanje pouka, ki bo potekal ob upoštevanju strogih zdravstvenih ukrepov, nimamo veliko časa, želimo pridobiti podatke o predvidenem številu dijakov zaključnih letnikov, ki naj bi se vrnili 18. 5. 2020 v šolo:
   • dijaki SSI in PTI so že dobili e-anketo v soboto, 9. 5. 2020;
   • dijaki poklicnih programov bodo dobili e-anketo v ponedeljek, 11. 5. 2020,
   • informacije v S-2. k bo pridobil razrednik (S. Fošnarič);
   • rok za oddajo ankete je torek, 12. 5. 2020, do 14. ure.
  • Protokol vrnitve dijakov v šolo – upoštevajoč nove ukrepe v šoli – boste dijaki zaključnih letnikov obravnavali na razredni uri v petek, 15. 5. 2020. Do takrat pa si lahko preberete Higienska priporočila NIJZ. Povzetek boste prejeli po e-pošti do srede, 20. 5. 2020.

 

 1. Opravljanje praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu – PUD
  • Dijaki vseh letnikov lahko opravljajo PUD od 18. 5. 2020 pri delodajalcu, če šola presodi, da manjkajočih praktičnih znanj in veščin ne bi bilo mogoče nadomestiti v prihodnjih letih.
  • Menimo, da je v danih okoliščinah preveč negotovosti, ki bi lahko vplivale na varnost in zdravje naših dijakov, zato dijaki v tem šolskem letu izjemoma ne bodo opravljali PUD-a pri delodajalcih.
  • Dijakom bomo pripravili nabor nalog, med katerimi bodo izbrali eno in jo v sodelovanju z učitelji praktičnega pouka tudi opravili do določenega roka.
  • Seveda bomo krepili partnersko sodelovanje s podjetji v upanju, da se dijaki vrnete k delodajalcem na PUD prihodnje šolsko leto.
  • Podrobne informacije o zadolžitvi boste dijaki prejeli najkasneje do petka, 22. 5. 2020.

 II.DODATNE USMERITVE SŠ SMM 

 1. Izvedba pouka na daljavo:
  • pouk poteka praviloma po urniku;
  • vsak učitelj izvede pri svojem predmetu v posameznem oddelku vsaj eno videokonferenco na teden + se ažurno odzove na pobude dijakov/staršev v času pouka in konzultacijskih/govorilnih ur;
  • nadaljujemo z razrednimi urami enkrat tedensko preko videokonferenc.
 1. Tudi v osmem tednu bomo dosledno spremljali pouk na daljavo – odzive/neodzive dijakov, opravljanje šolskih obveznosti, sodelovanje pri videokonferencah … – razrednik dobi vpogled v odzive dijakov ob koncu vsakega tedna.
 2. Preverjanje in ocenjevanje znanja
  • Pri ocenjevanju znanja upoštevamo Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah + Šolska pravila o ocenjevanju znanja + sklep šole, da lahko dijak dobi v času pouka na daljavo na dan 1 oceno, na teden pa se lahko izvedejo do 3 pisna skupinska ocenjevanja znanja.
  • Podrobnosti – glej objavo na spletu 6. 4. 2020.
  • Dogovorite se z učitelji, da vam omogočijo morebitno popravljanje negativnih ocen oz. pridobivanje ocen v primerih, ko ste bili neocenjeni, dogovorite se za morebitno zviševanje ocen.
  • Pri rokih za ocenjevanje upoštevamo šolski koledar.
  • Predhodno opozorite učitelje pri ocenjevanju znanja na morebitne težave z internetom …;
  • Redovalna konferenca bo:
   • za dijake zaključnih letnikov v četrtek, 21. 5. 2020;
   • za dijake nazaključnih letnikov v ponedeljek, 22. 6. 2020.
 1. Intenzivna priprava na poklicno maturo/zaključni izpit v tem tednu je v teku (glej objavo na spletu 7. 5. 2020).

Ni izgovora, tudi ti zmoreš!

Ravnateljica

Simona Črep

 

7. 5. 2020

SMERNICE IZVAJANJA POUKA NA DALJAVO V MAJU – ŠOLSKI KOLEDAR ZA MATURANTKE IN MATURANE

Spoštovani maturantke in maturantje! 

 1. Po zadnjih uradnih informacijah naj bi se vrnili dijaki zaključnih letnikov v šolske klopi 18. 5. 2020 ob upoštevanju strogih zdravstvenih ukrepov. Katere zdravstvene ukrepe bomo morali upoštevati, bo znano do konca tega tedna. Do takrat naj bi nam MIZŠ posredoval natančne informacije glede upoštevanja ukrepov za varnost in zdravje dijakov ob prihodu v šolo in pri izvedbi mature.
 1. Poklicna in splošna matura se bosta zagotovo izvedli po prvotnem šolskem koledarju.
 1. Ocenjevanje znanja in zaključevanje ocen
  • Nematuritetni predmeti se zaključijo do 8. 5. 2020.
  • Maturitetni predmeti se zaključijo do 19. 5. 2020.
  • Pri ocenjevanju znanja upoštevamo Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah + Šolska pravila o ocenjevanju znanja + sklep šole, da lahko dijak dobi v času pouka na daljavo na dan 1 oceno.
  • Rok za zviševanje ocen v zaključnih letnikih ostaja 28. 5. 2020, vendar vam svetujem, da se v primeru utemeljenih razlogov dogovorite z učiteljem za dodatno možnost do 19. 5. 2020.
 1. Izvedba pouka na daljavo od 4. do 15. 5. 2020
  • Do 8. 5. 2020 poteka pouk na daljavo po urniku – izvajajo se vsi predmeti.
  • Od 11. do 15. 5. 2020 izvajamo v okviru pouka na daljavo maturitetne predmete z videokonferencami.
   • Urnik videokonferenc je objavljen na spletu.
   • V tem času boste imeli maturitetne predmete + intenzivno pripravo na poklicno maturo, lahko pridobivate tudi ocene.
 1. Izvedba pouka od 18. do 29. 5. 2020
  • Izvedemo intenzivne priprave na poklicno maturo predvidoma v šoli – po posebnem urniku, upoštevajoč stroge zdravstvene ukrepe.
  • Urnik boste prejeli do konca naslednjega tedna.
  • Izvajali bomo tudi priprave na peti predmet splošne mature.
  • Uskladili bomo tudi urnik s pripravami na GCC.
  • O vsem boste obveščeni naslednji teden (objava na spletu in e-sporočilo).
 1. Izdelava in oddaja projektne naloge v okviru četrte izpitne enote poklicne mature
  • Časovnica:
   • sreda, 6. 5. 2020: oddaja naloge mentorju/mentorici v pregled pred končno oddajo;
   • ponedeljek, 11. 5. 2020: končna oddaja naloge v e-obliki/PDF mentorju;
   • do 29. 5. 2020: ocenjevanje nalog;
   • od 13. do 23. 6. 2020: ustni zagovori po razporedu.
  • Mentorji bodo poskenirali sklepe in jih vložili v PDF-verzijo ter poskrbeli za arhiv projektnih nalog.
  • Mentorji bodo ocenili izdelek/projektno nalogo in izvedli tudi ustni del izpita.
  • Mentorji poznajo vaše delo in bodo pri oceni projektne naloge zagotovo upoštevali izredne razmere.
 1. Šolski koledar do konca maja
  • v četrtek, 21. 5. 2020: ocenjevalna konferenca;
  • v petek, 22. 5. 2020: zadnji dan pouka (dan šole odpade);
  • v ponedeljek, 25. 5. 2020: podelitev spričeval – pod katerimi pogoji, še ni znano;
  • v ponedeljek, 25. 5. 2020: e-predaja ključa – predlog;
  • v četrtek, 28. 5. 2020: izboljševanje ocen za dijake zaključnih letnikov;
  • v soboto, 30. 5. 2020: začetek poklicne mature – pisni del angleščine;
  • pisni deli poklicne mature – glej našo spletno stran + peti predmet – glej spletno stran Gimnazije Lava in GCC.

Prosim, držite se rokov. Zdaj še imate čas, da opravite vse šolske obveznosti in uspešno zaključite letnik.

Bodite odgovorni, pazite na svoje zdravje, ostanite doma, kljub temu da se preventivni ukrepi rahljajo, poskrbite za dobro kondicijo, ki jo boste potrebovali pri izzivih, ki vas čakajo v maju in juniju. Verjamem v vas in vam zaupam.

Urniki vidoe konferenc:

S4a S4b M4c M4d M4e M2f   S2g 

 

SMERNICE IZVAJANJA POUKA NA DALJAVO V MAJU – ŠOLSKI KOLEDAR ZA DIJAKE ZAKLJUČNIH LETNIKOV POKLICNIH PROGRAMOV IN PROGRAMA NPI

 

Spoštovani dijaki M-3. f, S-3. g in S-3. h ter S-2. k!

 1. Po zadnjih uradnih informacijah naj bi se vrnili dijaki zaključnih letnikov v šolske klopi 18. 5. 2020 ob upoštevanju strogih zdravstvenih ukrepov. Katere zdravstvene ukrepe bomo morali upoštevati, bo znano do konca tega tedna.
 1. Zaključni izpit se bo izvedel po prvotnem šolskem koledarju.
 1. Ocenjevanje znanja in zaključevanje ocen
  • Ocene pridobivate do 15. 5. 2020 oz. do 19. 5. 2020.
  • Rok za zviševanje ocen v zaključnih letnikih ostaja 28. 5. 2020, vendar vam svetujem, da se v primeru utemeljenih razlogov dogovorite z učiteljem za dodatno možnost do 19. 5. 2020.
  • Popravni izpiti se začnejo 1. 6. 2020. Opravljate lahko 2 popravna izpita oz. 1 dopolnilni izpit (ste neocenjeni)  in 1 popravni izpit. To pomeni, da izkoristite spomladanski izpitni rok.
  • K zaključnemu izpitu lahko pristopite, če imate vse ocene pozitivne (ste uspešno opravili popravni/dopolnilni izpit).
  • PUD se v S-3. g in M-3. f prizna, če imate pozitivno ocenjene vse strokovne module.
  • S-3. g in M-3. f lahko popravljate nezadostne ocene med 11. in 15. 5. 2020. Izkoristite to priložnost..
 1. Izvedba pouka na daljavo od 4. do 15. 5. 2020
  • Do 15. 5. 2020 poteka pouk na daljavo po urniku – izvajajo se vsi predmeti v S-3. h in S-2. k, pridobivate tudi ocene.
  • V tem času boste imeli tudi pripravo na zaključni izpit.
 1. Izvedba pouka od 18. do 29. 5. 2020
  • V tem času bodo intenzivne priprave na zaključni izpit po posebnem urniku – predvidoma v šoli, upoštevajoč stroge zdravstvene ukrepe.
  • O vsem boste pravočasno obveščeni (objava na spletu in e-sporočilo).
 1. Šolski koledar do konca maja
  • v četrtek, 21. 5. 2020: ocenjevalna konferenca;
  • v petek, 22. 5. 2020: zadnji dan pouka (dan šole odpade);
  • v ponedeljek, 25. 5. 2020: podelitev spričeval – pod katerimi pogoji, še ni znano;
  • v ponedeljek, 25. 5. 2020: e-predaja ključa – predlog;
  • v četrtek, 28. 5. 2020: izboljševanje ocen za dijake zaključnih letnikov;
  • v ponedeljek, 1. 6. 2020: popravni izpiti;
  • v ponedeljek, 8. 6. 2020: začetek zaključnega izpita – pisni del slovenščine;
  • razpored ustnih izpitov bo objavljen junija.

Prosim, držite se rokov. Zdaj še imate čas, da opravite vse šolske obveznosti in uspešno zaključite letnik.

Bodite odgovorni, pazite na svoje zdravje, ostanite doma, kljub temu da se preventivni ukrepi rahljajo, poskrbite za dobro kondicijo, ki jo boste potrebovali pri izzivih, ki vas čakajo v maju in juniju. Verjamem v vas in vam zaupam.

Ravnateljica

Simona Črep

 

 

14. 4. 2020

POKLICNA MATURA IN ZAKLJUČNI IZPIT

2020

Spoštovani dijakinje in dijaki zaključnih letnikov!

Sporočam vam zadnje informacije v zvezi s poklicno maturo in zaključnim izpitom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Omenjeno vsebino ste dobili v petek, 10. 4. 2020, tudi na svoj e-naslov.

· Sprejeta je odločitev, da se poklicna matura začne izvajati po prvotno določenem koledarju, in sicer v soboto, 30. 5. 2020.

· Ustni izpiti mature se bodo prav tako začeli, kot je določeno s prvotnim koledarjem, in sicer v ponedeljek, 15. 6. 2020.

· O uspehu na spomladanskem izpitnem roku boste obveščeni v skladu s prvotnim koledarjem, in sicer v torek, 7. 7. 2020.

· Tudi peti predmet, ki ga boste posamezniki opravljali v okviru splošne mature, bo izveden po prvotno določenem koledarju.

· Sprejeta je tudi odločitev, da se zaključni izpit začne izvajati po prvotno določenem koledarju, in sicer v ponedeljek,  8. 6. 2020.

V tem trenutku še ne vemo, kdaj boste dijaki prišli v šolo, zagotovo pa bo poskrbljeno pri izvedbi mature in zaključnega izpita za vašo varnost z upoštevanjem ustreznih zdravstvenih ukrepov.

Še enkrat poudarjam, da sta matura in zaključni izpit zrelostna izpita, na katera se ne pripravljamo samo zadnja dva meseca, ampak sta odraz štiri- oz. dvo- oz. triletnega izobraževanja.

Zavedamo se tudi pomena priprav na maturo in zaključni izpit. Le-te že potekajo v okviru posameznih predmetov, seveda pa bomo maja organizirali tudi intenzivne priprave na poklicno maturo in zaključni izpit. O vsem boste pravočasno obveščeni.

Zdaj je pravi čas, da zberete vse svoje moči in jih usmerite v finale svojega izobraževanja, učitelji pa vas bodo pri tem spremljali, spodbujali in usmerjali.

Prepričana sem, da bomo skupaj uspešno zaključili vaše izobraževanje – tudi s poklicno maturo in zaključnim izpitom, ki vam bosta omogočila bodisi nadaljnje izobraževanje – študij ali zaposlitev na trgu dela.

Pazite nase in ostanite zdravi.

Ravnateljica

Simona Črep

 

6. 4. 2020

SMERNICE IZVAJANJA POUKA NA DALJAVO V ČETRTEM TEDNU

od 6. 4. 2020 do 10. 4. 2020 oz. do preklica

Spoštovani dijakinje in dijaki!

Zagotovo si nihče od nas ni predstavljal, da bomo že četrti teden izvajali pouk na daljavo. Kako dolgo bo še potekal, je v tem trenutku težko napovedati. Ostajam optimistična in upam, da se vrnemo v šolske klopi po prvomajskih praznikih.

V nadaljevanju vam želim posredovati ključne informacije, saj menim, da sta v teh izrednih okoliščinah še posebej pomembni tako informiranost dijakov kot tudi skrb šole za svoje dijake. Želimo, da ste zdravi, zadovoljni in uspešni.

1. Pomembne splošne informacije: šolski koledar/poklicna matura/zaključni izpit/PUD

· Šolskega leta ne bo potrebno podaljševati, ker smo klasični način izobraževanja iz učilnic prenesli na izobraževanje na daljavo.

· Datum vrnitve v šolske klopi je v tem trenutku težko napovedati – v najboljšem primeru po prvomajskih praznikih.

· Šolski koledar se ne spreminja. Konec šolskega leta ostane nespremenjen za vse dijake in maturante oz. zaključne letnike. Tudi vmesne (prvomajske) počitnice ostanejo nespremenjene.

· Poklicna matura se bo predvidoma začela po veljavnem koledarju, tj. 30. 5. 2020.

· Zaključni izpit iz slovenščine se bo opravljal v skladu s koledarjem, tj. 8. 6. 2020.

· Zaenkrat načrtujemo izvedbo praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcih (PUD) v skladu z Letnim delovnim načrtom, vendar lahko pride v nadaljevanju do sprememb. O vsem boste obveščeni pravočasno.

2. Opravljanje obveznosti – podpora dijakom

· Učitelji prilagajajo svoj način dela pouku na daljavo, upoštevajo izredne razmere in se trudijo, da vam snov čim bolje razložijo preko videokonference in s pomočjo drugih komunikacijskih kanalov.

· Vaša dolžnost je, da odgovorno opravljate svoje obveznosti in se v primeru težav (preveč obveznosti, zahtevna snov, težave z računalniki, dostop do spleta …) obrnete na učitelja predmeta oz. razrednika, ki vam bo pomagal rešiti težavo.

· Zelo pozorno spremljamo vaše sodelovanje in odzive pri pouku na daljavo. Večina vas vzorno opravlja svoje obveznosti, za kar vas želim pohvaliti.

· Seveda so med vami tudi neodzivni dijaki. Svetovalni delavki in razredniki se že tretji teden intenzivno trudijo vzpostaviti stik s temi dijaki. Zdaj ste na potezi vi, dragi dijakinje in dijaki. Odločite se danes – zdaj za vključitev v pouk na daljavo in opravljanje šolskih obveznosti, sicer bo za vas šolsko leto kljub izrednim razmeram izgubljeno. Ni izgovora, tudi VI zmorete!

· Če zbolite oz. imate druge težave, zaradi katerih ne morete opravljati svojih šolskih obveznosti, vas prosim, da o tem obvestite svojega razrednika ali svetovalno delavko.

3. Preverjanje in ocenjevanje znanja

· Učitelji:

o bodo prilagodili način in oblike ocenjevanja novim razmeram in vas o tem v prihodnjih dneh informirali;

o vas seznanijo z roki ocenjevanja najmanj en teden pred ocenjevanjem;

o bodo upoštevali pridobljeno znanje iz obdobja rednega izvajanja pouka;

o bodo po potrebi omejili število pridobljenih ocen (zadostuje po 1 ocena na dijaka na

predmet/ strokovni modul);

o vas bodo vnaprej seznani s kriteriji ocenjevanja znanja;

o bodo najmanj pred skupinskim ocenjevanjem preverili znanje;

o pripravijo v dogovoru z dijaki načrt ocenjevanja znanja.

· Načini preverjanja in ocenjevanja znanja so prepuščeni izbiri učitelja.

· Učitelj mora zagotoviti javnost ocenjevanja (npr. prisotna sta vsaj dva dijaka ali profesor na predlog dijaka).

· Dijak lahko pridobi največ 3 ocene tedensko v primeru skupinskega ocenjevanja in največ 1 oceno na dan.

4. V četrtem tednu pouka na daljavo bomo izvedli šolski projekt Srečanje s tradicijo – dota za prihodnost.

           S tem namenom bomo pri pouku na daljavo v tem tednu, posebej v petek, 10. 4. 2020, načrtno namenili:

· učenju za življenje iz življenja v domačem okolju;

· ohranjanju tradicije priprav na veliko noč;

· skrbi za ohranjanje slovenskega ljudskega izročila;

· lastni identiteti in identiteti (slovenskega) naroda;

· krepitvi družinskih vezi;

· pridobivanju kondicije za nove izzive pouka na daljavo;

· upoštevanju slogana: »Telefon in računalnik stran za boljši vsakdan.«

 

Upam, da se čim prej srečamo na šolskih hodnikih Lave in Kosovelove.

Pazite nase in ostanite zdravi.

Simona Črep,

ravnateljica

 

31. 3. 2020

SMERNICE IZVAJANJA POUKA NA DALJAVO V TRETJEM TEDNU

OD 30. 3. 2020 DO 3. 4. 2020 OZ. PREKLICA

Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki!

Zahvaljujemo se vam za aktivno delo v preteklem tednu, ko ste večinoma pokazali odgovornost za svoje učenje, znanje in rezultate. V tem tednu vam zlasti polagamo na srce, da si skušajte šolske obveznosti čim bolje organizirati. Urnik poznate, v začetku tedna dobite navodila za posamezni predmet/modul za ves teden, zato si razporedite delo. Napišite si svoj seznam opravil za ves teden in ga dnevno dopolnjujte in preglejte. Opravljene naloge z veseljem obkljukajte. Natančno, počasi in v miru preberite navodila in ravno tako natančno in v miru napravite naloge ali se vključujte v pouk preko videokonferenc. Bodite čim bolj zbrani in osredotočeni na posamezno nalogo. Še naprej ohranjajte stik z učitelji in s sošolci, pomagajte si, vprašajte, če česa ne znate, z vprašanji se lahko obrnete tudi na razrednika ali svetovalno službo. Ko bo na vrsti ocenjevanje, se nanj dobro pripravite. Predvsem bodite aktivni od ponedeljka do petka, sobota in nedelja naj bosta namenjeni sprostitvi in počitku.

SMERNICE ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA

Učitelji delo in napredek dijakov spremljajo, dajejo povratno informacijo, v tem tednu pa bodo začeli tudi z ocenjevanjem znanja, zato vas seznanjamo s smernicami:

· Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS št. 30/2018) zaenkrat ni potrebno spreminjati zaradi zagotavljanja javnosti ocenjevanja, saj se javnost ne naša na to, da je treba ocenjevanje izvajati pred razredom, temveč da se jasno predstavi dijakom, kaj se bo ocenjevalo, obseg, vsebina, način, merila, povratna informacija (4. člen Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah.)

· Pred ocenjevanjem znanja učitelji preverijo doseganje učnih ciljev, ki so predmet ocenjevanja.

· Dijaki lahko pridobijo največ 3 ocene tedensko (skupinsko ocenjevanje izdelkov, testi …). Učitelji upoštevajo prilagoditve, ki jih imajo dijaki s posebnimi potrebami.

· Z dijaki se dogovarjajo za vse termine ocenjevanja znanja (ustno, skupinsko …) – individualiziran pristop.

· V zaključnih maturitetnih oddelkih (SSI in PTI) zaključijo ocene pri nematuritetnih predmetih/modulih do petka, 24. 4. 2020.

· Učitelji v mrežni plan vpišejo skupinska ocenjevanja na daljavo oz. ocenjevanja celega oddelka v naslednjih 2-3 tednih; vpišejo v začetku tedna po dogovoru z dijaki.

· Za popravljanje negativnih ocen za nazaj se učitelji dogovorijo z dijaki po svoji presoji.

· Sodobni pouk vključuje več spremljanja in manj ocenjevanja; pomembno je dati dijakom povratno informacijo.

· Učitelji pokažejo dijakom, da so vredni zaupanja, dijaki pa to dokažete – verjamemo, da boste pri pridobivanju ocen pošteni; goljufanje se obravnava po pravilniku in šolskih pravilih.

Želimo vam uspešno delo, ohranite svoje zdravje, pozitivno naravnanost in dobro voljo.

Mojca Drev Uranjek, pomočnica ravnateljice

 

23. 2. 2020

 SMERNICE IZVAJANJA POUKA NA DALJAVO V DRUGEM TEDNU

OD 23. 3. 2020 DO 27. 3. 2020 OZ. PREKLICA

 Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki!

Iskreno se vam zahvaljujemo za aktivno delo v preteklem tednu, ko smo se vsi uvajali v organizacijo in izvajanje pouka na daljavo. Večinoma ste vestno in odgovorno sprejemali naloge in prepričani smo, da se boste v nadaljevanju še z večjo odgovornostjo za svoje znanje, veščine in rezultate posvetili učenju. Na osnovi rezultatov ankete med dijaki in učitelji smo napravili smernice za učinkovitejše izvajanje pouka. Sporočili ste, da povprečno za šolo delate od 3 do 5 ur dnevno in da s sošolci sodelujete ter si pomagate, kar je še posebej vredno.

SMERNICE ZA UČINKOVITEJŠE IZVAJANJE POUKA NA DALJAVO V DRUGEM TEDNU

 • Učitelji se z dijaki jasno dogovorijo za uporabo komunikacijskega kanala, tj. načeloma Teams oz. kanal, ki ste ga vajeni uporabljati pri običajnem pouku.
 • Dijaki dnevno spremljate navodila učiteljev, si napravite urnik obveznosti ter jih natančno izpolnjujete in pravočasno oddajate naloge.
 • Dejavnosti in komunikacijo na daljavo za posamezni oddelek spremlja in koordinira tako med dijaki kot med učitelji razrednik.
 • Gradivo vam učitelji pošljejo enkrat tedensko, tj. prvi dan, ko imate predmet na urniku praviloma med 7.10 in 14.35.
 • Prvi dan e-komunikacije učitelji dijakom tudi sporočijo:
  • rok za »oddajo naloge oz. datum, do kdaj mora biti naloga opravljena;
  • termin za e-konzultacije glede na urnik – dostopnost učiteljev online/na e-pošti;
  • termin videokonference glede na urnik;
  • način povratne informacije.
 • Dijaki sami predelate tisto snov (gradivo), ki je lažje razumljiva. Težje razumljivo snov pustimo za čas, ko bo poučevanje ponovno v šoli.
 • Če gre za težjo snov, učitelj opravi razlago snovi preko video konference.
 • Dijaki zaključnih letnikov se pripravljate na pisne in ustne dele poklicne mature ter zaključnega izpita.
 • Dijaki s posebnimi potrebami napišite razredniku ali učitelju, ki vas poučuje nek predmet, če česa ne razumete dovolj dobro oz. kaj bi potrebovali, da bi šlo laže.
 • Nadarjeni dijaki oz. dijaki s potenciali iščite možnosti, kako ste lahko še boljši in bolj ustvarjalni. Predloge pošljite učitelju za posamezni predmet ali koordinatorici Danici Mikola (danica.mikola@sc-celje.si).
 • Predlagamo, da svoj prosti čas izkoristite tudi tako, da pomagate pri gospodinjskih opravilih, v delavnici, pri delu zunaj …
 • Postanite prostovoljci. Številni namreč potrebujejo pomoč (varstvo otrok, skrb za starejše … ).
 • Bodimo družbeno odgovorni. Vse to je zelo pomembna priprava na življenje.
 • Ne pozabimo na naš

 

Nekaj predlogov za boljši pouk na daljavo:

 Mojca Drev Uranjek, pomočnica ravnateljice

 

S ŠPORTNO AKTIVNOSTJO V DRUGI TEDEN POUKA NA DALJAVO

Spoštovani dijakinje in dijaki!

Prejšnji teden smo imeli zelo toplo vreme, zato upam, da ste ga izkoristili za kakšno športno aktivnost.

Ta teden bo hladnejši, vreme manj prijetno, zato vam pošiljam nekaj gradiva in naslovov spletnih strani, da jih pregledate in uporabite. V priponki vam pošiljam tudi diplomsko nalogo. Ne ustrašite se števila strani, prebrskajte, kar vas zanima. Zagotovo boste našli vsaj uporabne in nazorne fotografije. Na spletni strani Siol.net/sportal/rekreacija lahko najdete različne vadbe, med njimi tudi vadbo na povezavi Svetovni prvak s kavča 1, 2, 3 .

Vadbo sem tudi sam preizkusil in je OK, zato jo zelo priporočam.

Nihče vas ne bo nadziral, kontrola boste samemu sebi, delajte, kolikor zmorete, tako število ponovitev kot število serij. Isto vadbo lahko izvajate dvakrat na dan.

Vaje so tudi napisane:

Prvi trening

Kardio trening

3 x 20 “jumping jacks”

3 x 30 “mountain climbers”

3 x 10 vojaških poskokov

Trening za noge

3 x 15 počepov

3 x 20 izpadnih korakov (izmenični, križni izpadni, izpadni na mestu)

3 x (12–15)  dvigov bokov

Počepi: Stopimo nekje v širino ramen, stopala so obrnjena rahlo navzven, teža je na petah. Ko gremo v počep, pazimo, da kolena ne gredo čez prste, imeti moramo raven hrbet in stisnjene mišice ledvenega dela hrbta. Počepnemo čim nižje tako globoko, kolikor lahko, ne da bi upognili hrbet. Če se da, počepnemo tako globoko, da so stegna vzporedna s podlago. Na poti navzgor imamo težo na petah in ko se dvignemo v začetni položaj, močno stisnemo zadnjico in noge. Ko se spuščamo, vdihujemo, ko se dvigamo, pa izdihujemo.

Pa veselo na delo!

Boštjan Jeraša, vodja aktiva ŠVZ