Strojni tehnik – 4 leta

Z uporabo sodobnih računalniško vodenih tehnologij razmišljamo, konstruiramo, izdelujemo in preizkušamo.

 

V izobraževalni program strojni tehnik se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

 • osnovno šolo ali
 • program nižjega poklicnega izobraževanja.

Vrsta izobraževalnega programa:      SREDNJE STROKOVNO  IZOBRAŽEVANJE

Naziv izobraževalnega programa:      STROJNI TEHNIK

Naziv strokovne izobrazbe:                strojni tehnik/strojna tehtnica

Oz.

Programske enote

1.  letnik

2. letnik

3.      letnik

4.       letnik

Število ur - katalog

Št. kredit. točk

Število ur-izvedba

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Št. ur na teden/leto

 

 

P1

Slovenščina (o) SLO

4/140

4/132

3/99

3,5/119

487

24

490

P2

Matematika (o) MAT

3/105

3/99

3/99

3/102

383

19

405

P3

Tuj jezik (o) ANJ/NEJ

3/105

3/99

3/99

3,5/119

417

20

422

P4

Umetnost (o) UME

2/70

/

/

/

68

3

70

P5

Zgodovina (o) ZGO

2/70

1/33

/

/

102

5

103

P6

Geografija (i) GEO

2/70

/

/

/

68

3

70

P7

Sociologija (i) SOC

/

/

/

2/68

68

3

68

P9

Fizika (o) FIZ

2/70

2/66

/

/

140

6

136

P10

Kemija (o) KEM

/

2/66

/

/

70

3

66

P11

Športna vzgoja (o) ŠVZ

3/105

3/99

2/66

2/68

340

14

338

           

 

M1

Tehniško komuniciranje (o) TKO

2/70

2/66

/

/

140

7

136

M2

Načrtovanje konstrukcij (o) NAK

/

/

2/66

2/68    

140

7

134

M3

Poslovanje in organizacija (o) PIO

/

/

/

2/68

70

3

68

M4

Učinkovita raba energije (o) URE

/

3/99

1/33

/

140

7

132

M5

Lastnosti  materialov, primarno oblikovanje in preobl. (o) LMP

2/70

/

/

/

70

3

70

M6

Delovanje krmilnih in električnih komponent (o) DKE

/

/

4/132*

/

140

7

132

M7

Obdelava gradiv (o) OBG

2/70

2/66

/

/

140

7

136

M8

Spajanj gradiv in toplotna obdelava (o) SGT

2/70

1/33

/

/

105

5

103

M9

Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije (i) PMP

/

2/66

2,5/85*

2,5/85

158

8

151

M10

Računalniško podprte tehnologije (i) RPT

/

/

2/66

2,5/85

158

8

151

M13

Avtomatizacija in robotika(i) AVR

/

/

2,5/83

2,5/85

158

8

168

M14

Energetski sistemi (i) ENS

/

/

2/66

2,5/85

158

8

151

C - Praktično izobraževanje v šoli je sestavni del strokovnih modulov

454

19

 

Č - Praktično usposabljanje z delom

/

152

152

/

304

14

 

D - Interesne dejavnosti

96

96

96

64

352

14

 

E - Odprti kurikul

 

 

 

 

595

33

 

      Drugi tuj jezik (NEJ, RUS) (i)

2/70

2/66

2/66

/

 

9

 

      Mehanika (MEH)

/

2/66

2/66

/

 

8

 

      Izbrana poglavja matematike (IPM)

1/35

/

/

1/34

 

7

 

      Projektno delo v stroki (PDS)

/

/

1,5/50*

2,5/85

 

9

 

Število tednov pouka v šoli

35

33

33

34

S= 4971

 

S=4968

* Po sklepu strokovnega aktiva se v tem šolskem letu v 3. letnik prenese 2 uri DKE (skupaj 4 ure) in 1,5 ure PMP (skupaj 2,5 ure). V 4. letnik se iz 3. letnika prestavi (naslednje šolsko leto) 2,5 ure PDS (v 3. letniku ostane 1,5 ure).

Program strojni tehnik se zaključi s POKLICNO MATURO:

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz strojništva

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika
 • izdelek ali storitev in zagovor

Izobraževanje lahko nadaljujete v študijskih programih za pridobitev višje strokovne, visoke strokovne izobrazbe, z opravljenim izpitom iz enega od predmetov splošne mature (5. predmet) pa tudi v posameznih študijskih programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe.

Priprave na izpit iz 5. maturitetnega predmeta organiziramo na šoli za dijake zaključnega letnika.

Poklic strojnega tehnika je za drzne, inovativne in ustvarjalne mlade, ki so se pripravljeni spoprijeti  z izzivi v avtomobilski industriji, energetiki, orodjarstvu in drugih ustvarjalnih okoljih.

 

Strojni tehnik:

 • snuje in konstruira strojne elemente in naprave;
 • sodeluje pri izvajanju avtomatizacije proizvodnih procesov;
 • upravlja in programira mehatronske sisteme;
 • upravlja z energetskimi napravami;
 • upravlja računalniško vodene procese;
 • upravlja in programira računalniško vodene stroje;
 • sodeluje pri načrtovanju tehnoloških procesov v proizvodnji;
 • organizira in pripravlja proizvodnjo;
 • izdeluje in ureja tehniško dokumentacijo …

RPT  - računalniško podprte tehnologije
 
Pri tem modulu dijak spozna različna orodja za modeliranje obdelovancev in nato to kodo generirati ter prenesti v krmilje CNC stroja.
CNC stroj ustrezno pripravi in nastavi.

TKO - tehniško komuniciranje

V tem modulu sta dva vsebinska sklopa tehniško komuniciranje in uporabna informatika.

Dijak se seznani s tehnično dokumentacijo, jo zna "brati" in tudi načrtovati, spremljati in dopolnjevati. Nauči se izdelati (tudi ročno) delavniško in sestavno risbo.

Dijak se nauči komuniciraja s pomočjo IKT tehnologije, oblikovanja teksta, obdelave podatkov in priprave predstavitev.

NAK - načrtovanje konstrukcij

Dijak se nauči dimenzionirati, oblikovati in analizirati razne konstrukcije. Na osnovi standardov in katalogov zna izbirati strojne elemente oz. komponente glede na dane zahteve. Pozna zakone mehanike.

DKE - delovanje krmilnih in električnih komponent

Dijak pozna osnove krmilne tehnike. Nauči se uporabe osnovnih logičnih funkcij in njihovo uporabo v različnih krmilnih tehnikah. Pozna lastnosti pnevmatike in hidravlike ter zna načrtovati in izdelovati ustrezna vezja.

 

 

 

Na vrh