K O D E K S    S O Ž I T J A

S R E D N J E   Š O L E   Z A   S T R O J N I Š T V O,  M E H A T R O N I K O   I N   M E D I J E

Celje 2013

 UVOD

 

Kodeks sožitja Srednje šole za strojništvo, mahatroniko in medije  je rezultat večletnega načrtnega prizadevanja naše šole razviti visoko stopnjo sodelovalne kulture in dobrega počutja tako dijakov kot učiteljev in staršev.

Dobri medosebni odnosi so temelj za kakovostno delo. Kakovost pa je odlika naše šole.

 

Pravila so v kodeksu oblikovana  tako, da nam bodo pomagala pri navezovanju in ohranjanju stikov ter nas  usmerjala k odgovornosti, medsebojnemu spoštovanju, miroljubnemu sožitju in predanosti dobremu.  

Kodeks sožitja je razdeljen v tri sklope, ki podrobneje opredeljujejo različne odnose: učitelj učitelj, učitelj dijak – učitelj in dijak – dijak.

Pri pripravi kodeksa so sodelovali dijaki, starši in učitelji.

Ne nazadnje si želimo, da bi ostala naša šola prostor, kjer se kali in krepi ustvarjalni duh, razvija kritičnost, sprejema drugačnost …

Za uresničitev tega cilja pa se moramo potruditi vsi, dijaki, starši in učitelji – vsak po svojih najboljših močeh.
Zavedati se moramo, da s svojim delom, obnašanjem in ravnanjem sooblikujemo tako svet kot  življenje drugih.

U Č I T E L J  U Č I T E L J

 1. Spoštujemo dogovore in pravila.
a) Dosledno spremljamo informacije.
b) Enkrat dnevno preverimo e-sporočila.
c) Smo točni in se držimo dogovorjenih rokov.
 
2.Sprejemamo odgovornost za svoja dejanja.
3.Gojimo urejene medosebne odnose.
 
a) Prisluhnemo svojim sodelavcem in jih poslušamo.
b) Podpiramo prizadevanja in dosežke svojih sodelavcev.
c) Ne kritiziramo idej svojih sodelavcev.
d) Ne povzročamo prepirov in drugih konfliktov s sodelavci.
e) Ne opravljamo z dijaki sodelavcev.
 
4.Izkazujemo svojo pripadnost šoli.
a) Po svojih močeh prispevamo k ugledu šole.
b) S svojim delom ustvarjamo prijazno okolje zase in za sodelavce.
c) S svojimi idejami in z delom se vključujemo v dejavnosti, povezane z delom v šoli in izven nje (maturantski ples, strokovno usposabljanje, strokovne ekskurzije …)
 

U Č I T E L J D I J A K U Č I T E L J

 1. Pomagamo odkrivati in spoznavati odgovorne odnose do ljudi.

a) Skrbimo za spoštljive medosebne odnose.

b) Drug do drugega smo strpni in prijazni.

c) Zavzemamo se za kulturo dialoga.

d) V primeru napake se opravičimo.

e) S svojim ravnanjem in govorjenjem smo učitelji zgled dijakom.

f) Spoštujemo dogovore.

2.Spoštujemo dijakovo in učiteljevo dostojanstvo.

a) Pohvalimo in pograjamo delo dijakov.

b) Ne žalimo drug drugega.

c) Ne gojimo maščevalnega odnosa.

3. Upoštevamo pravila bontona.

a) Pozdravljamo se.

b) Uporabljamo vljudnostne besede: prosim, hvala, oprostite …

c) Preden vstopimo v prostor, potrkamo.

d) Ob prihodu učitelja v razred dijaki vstanejo.

e) Dijaki naslavljajo zaposlene na šoli z gospod/gospa, temu sledi priimek oz. gospod profesor/gospa profesorica.

f) Med poukom dijaki ne žvečijo žvečilnega gumija, se ne prehranjujejo in ne pijejo napitkov.

g) Med poukom dijaki ne uporabljajo elektronskih naprav.

h) Med odmori dijaki ne posedajo po tleh.

i) Odpadke ločeno zbiramo v koših.

4. S svojo dejavnostjo in vedenjem v šoli in izven nje skrbimo za ugled šole.

a) Usmerjeni smo k znanju kot eni izmed temeljnih vrednot.

b) Prizadevamo si za kakovostno opravljeno delo.

 

 III. D I J A K D I J A K

Spoštujemo sebe in druge.

Smo strpni in sprejemamo drugačnost.

Ne obsojamo drugih.

Prevzemamo odgovornost za svoje ravnanje in vedenje.

Gradimo kolegialni odnos do sošolcev in drugih dijakov.

a) Med seboj si nesebično pomagamo in sodelujemo.

b) Smo pošteni in iskreni.

c) Ne obrekujemo.

d) Širimo dobro voljo.

Zavračamo vse oblike besednega in nebesednega nasilja.

Nesoglasja rešujemo mirno in v dobro vseh.

Upoštevamo pravila bontona.

a) Pozdravljamo se.

b) Smo vljudni.

c) Uporabljamo besede prosim, hvala, oprosti.

d) Ne segamo v besedo.

Z L A T A   P R A V I L A 

 1. Spoštujemo sebe in druge.
 2. Smo strpni in sprejemamo drugačnost.
 3. Spoštujemo dogovore.
 4. Smo pošteni in iskreni.
 5. Prevzemamo odgovornost za svoje ravnanje in vedenje.
 6. Zavračamo vse oblike besednega in nebesednega nasilja.
 7. Upoštevamo pravila bontona.
  •  Pozdravljamo se.
  •  Uporabljamo besede prosim, hvala, oprosti.
 8. Prizadevamo si kakovostno opraviti svoje delo.
 9. Po svojih močeh prispevamo k ugledu šole.
 10. Širimo pozitivno energijo.

 

        Iščimo dodatne izzive, ki nas plemenitijo.

Skip to content