NAVODILA ZA PRIPRAVO PROJEKTNE NALOGE

Projektna naloga je strokovno besedilo, ki je zapisano objektivno. Podatki v njej morajo biti resnični in preverljivi. Besedilo mora biti razumljivo in zapisano v skladu s pravopisnimi pravili slovenskega knjižnega jezika. Dovoljeno je pisati v 1. osebi edine ali v 1. osebi množine, v pretekliku oz. sedanjiku.

Sestavni deli, obseg, vsebina in oblika projektne naloge morajo biti izdelani v skladu s temi navodili. Mentor ima od kandidata pravico zahtevati, da popravi projektno nalogo, ki ni izdelana v skladu s temi navodili.

Za pisanje in urejanje projektne naloge uporabljajte računalnik. Nalogo natisnite enostransko.

I. SESTAVINE PROJEKTNE NALOGE 

Obvezni sestavni deli projektne naloge si sledijo po spodnjem zaporedju:

 • naslovna stran,
 • vložen original sklepa o odobritvi teme in naslova projektne naloge,
 • povzetek,
 • kazalo vsebine in kazalo slik, tabel ter prilog,
 • seznam uporabljenih simbolov in kratic,
 • vsebina projektne naloge (uvod, teoretični in praktični/empirični del, zaključek)
 • seznam uporabljenih virov in literature,
 • priloge (če obstajajo).

 

II. VSEBINA PROJEKTNE NALOGE

POVZETEK: 

 • povzetek oblikujete na koncu pisanja naloge,
 • obsega naj 150–200 besed,
 • kratko, jedrnato, v enem odstavku:
 • predstavite temo in cilj svojega proučevanja,
 • predstavite metode, ki ste jih uporabili pri delu (metodologija),
 • navedite svoje ugotovitve in rezultate dela.

 UVOD:

 • natančno opišite problem in cilj/namen naloge,
 • opišite, kako ste se lotili priprave in izdelave naloge – predstavite uporabljene metode dela,
 • lahko navedete tudi razlog za izbiro teme,
 • uvod oblikujete na koncu pisanja naloge.  

 

VSEBINA (TEORETIČNI IN PRAKTIČNI/EMPIRIČNI DEL):

 • poročilo o tem, kako ste pristopili k izdelavi naloge oz. projekta in zakaj,
 • predstavite načrt in rešitve zastavljene naloge,
 • omejite se na tisto teorijo, ki se neposredno navezuje na opredeljeno problematiko,
 • prikažite rezultate oz. opišite izdelek,
 • uporabite argumente ali protiargumente za  utemeljitev predlaganih novosti oz. rešitev problema,
 • dejstva in podatki naj bodo predstavljeni v logičnem ­– časovnem zaporedju,
 • v naslovih in podnaslovih naj bo izražena tema, o kateri pišete.

ZAKLJUČEK:

 • povzemite vsebino projektne naloge, najpomembnejše ugotovitve, novo pridobljena lastna spoznanja in sklepne misli,
 • komentirajte dosežene cilje v primerjavi s postavljenimi cilji,
 • na kratko analizirajte svoje delo in opozorite na probleme, s katerimi ste se srečevali pri delu,
 • navedite, kaj bi bilo potrebno še podrobneje obdelati, pa tega v nalogi niste storili.

 

III. IZDELAVA PROJEKTNE NALOGE

OBSEG PROJEKTNE NALOGE: projektna naloga naj ne presega dvajset (20) strani oziroma s prilogami trideset (30) strani.

OBLIKOVANJE STRANI: list formata A4, enostransko natisnjen, z zgornjim in levim robom 30 mm, spodnjim in desnim robom 25 mm, z obojestransko poravnavo besedila.  V glavi in nogi ni besedila.

VEZAVA: liste spnite s plastično spiralo med dve zaščitni foliji, od katerih je prva prozorna.

ŠTEVILČENJE STRANI: začne se z arabsko številko 1 na strani z UVODOM in se zaključi s stranjo VIRI IN LITERATURA. Priloge se številčijo posebej.

PISAVA: besedilo je pisano s pisavo Times New Roman, velikosti črk 12 pt z 1,5 razmikom med vrsticami in enovrstičnim razmikom med odstavki.

Obvezna je uporaba veljavnih strokovnih izrazov, predpisanih merskih enot in simbolov (znakov).

PISANJE ENAČB OZ. FORMUL:

     Ep = mgh                                                                       (2.3)

Enačbo zapišemo na levem tabulatorju 2 cm od levega roba; če je enačba daljša, jo začnemo zapisovati na levi rob, številko enačbe pa poravnano z desnim robom. Presledek med zgornjim in spodnjim tekstom je 12 pt.  Črke, ki označujejo fizikalne ali matematične veličine, se pišejo v kurzivi.  

Enačbo številčimo tekoče s številko poglavja, v katerem se nahaja. Pri tem (2.3) pomeni tretjo enačbo drugega poglavja. 

OZNAČEVANJE POGLAVIJ: uporabite decimalno številčenje. Prvo poglavje je 1 UVOD, zadnje pa  _ VIRI IN LITERATURA (označeno z ustrezno številko). Vsako poglavje ima lahko podpoglavja, ki so oštevilčena z dvema arabskima številkama (1.2).

Vsako novo poglavje začnite pisati na novo stran.

Pri številčenju in velikosti črk naslovov poglavij ter podpoglavij uporabljajte naslednji sistem:

1 POGLAVJE (velike črke 14 pt, krepko)

1.1   PODPOGLAVJE (velike črke, 12 pt, krepko)

1.1.1   Podpoglavje (male črke, 12 pt, krepko)

1.1.1.1 Podpoglavje (male črke, 12 pt)

OZNAČEVANJE SLIK IN TABEL: fotografije, risbe, sheme, grafe, diagrame ipd. poimenujte kot slike, jih podnaslavljajte in štejte od 1 naprej skozi celotno projektno nalogo. V besedilu jih vstavite tam, kjer so citirane. Pod sliko v oklepaju zapišite vir (npr.: Vir: osebni arhiv ali Vir: naslov spletne strani, ne celotna povezava).                                                                                     

Enako velja za tabele, ki pa jih nadnaslavljamo.

Slike in tabele z naslovi so poravnane sredinsko.

CITIRANJE MED BESEDILOM: pri citiranju je potrebno natančno in v celoti prepisati besedilo iz vira oz. literature. Nepomembno izpustite in manjkajoči del nadomestite s tremi pikami v oglatem oklepaju […]. Za izpisanim citatom, ki je v narekovajih, se sklicujte na uporabljen vir oz. literaturo tako, da v oklepaju navedete avtorjev priimek, leto izida in stran. 

Primer: »Za obravnavo določenih oblik nasilja med šolajočo se mladino je najbolj specifičen in pogosto uporabljen izraz bullying, ki ga različno prevajamo.« (Pušnik, 1999: 34) 

POVZEMANJE MED BESEDILOM: na začetku se sklicujete na avtorja, nato v oklepaju navedete njegov priimek, leto izida in stran. Sledi vsebina, ki jo povzamete s svojimi besedami.

Primer: Mojca Pušnik (Pušnik, 1999: 34) navaja, da so se raziskave medvrstniškega nasilja začele v Skandinaviji, Angliji in na Japonskem, in sicer šele potem, ko so se žrtve zatekle k samomoru kot edinemu izhodu iz stiske.

OBLIKOVANJE SEZNAMA LITERATURE: (mednarodni standard ISO 690): revije, časopisi, članki, standardi, predpisi, internetni naslovi in literatura (knjige, učbeniki) so zapisani in urejeni po abecednem redu avtorjev ter oštevilčeni z zaporednimi številkami, ki jih navajajte v oglatem oklepaju. V seznamu morajo biti  navedeni vsi viri in uporabljena literatura.  

 

 

Pri sestavljanju seznama uporabljenih virov in literature moramo navesti naslednje podatke:

 KNJIGA – en avtor:

 • PRIIMEK, ZAČETNICA IMENA AVTORJA. Naslov dela. Izdaja. Kraj izida: založba, letnica. Zbirka, (štetje). 

Primer:

[1] MUREN, H. Strojnotehnološki priročnik. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 1994.  

KNJIGA – dva avtorja:

 • PRIIMEK, ZAČETNICA IMENA AVTORJA. in PRIIMEK, ZAČETNICA IMENA AVTORJA. Naslov dela. Izdaja. Kraj izida: založba, letnica. Zbirka, (štetje). 

Primer:

[2] MAL, V. in TOMEC, J. Hitro, hitreje. Ljubljana: Prešernova družba, 1994.   

KNJIGA – trije avtorji ali več: 

Primer:

[3] KRAKAR ­- VOGEL, B. et al. Književnost na maturi. 1. natis. Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1994. Zbirka Matura.

ČLANEK v reviji (serijski publikaciji):

 • PRIIMKI IN ZAČETNICE IMEN VSEH AVTORJEV. Naslov članka. Naslov revije, letnica izida, letnik, številka, strani. 

Primer:

[4] ŠTULAR, T. Japonski vrtovi. Gea, 2004, let. 14, št. 2, str. 54–57.

 ČLANEK v zborniku konference, posvetovanja ipd.:

 • PRIIMKE IN ZAČETNICE IMEN VSEH AVTORJEV. Naslov članka. V: ime konference z zaporedno številko, kraj konference z letom, kraj založbe, založba, letnica izdaje, prva in zadnja stran prispevka. 

Primer:

[5] LAVRENČIČ, D. in MLAKAR, I. Vloga mladinskega knjižničarja pri razvijanju bralnih sposobnosti. V: Branje skrb vseh: 2. strokovno posvetovanje Bralnega društva Slovenije, 1998, str. 153-154. 

ELEKTRONSKI VIRI

PRIIMEK, ZAČETNICA IMENA AVTORJA. Naslov (prispevka). Vrsta medija. Izdaja. Kraj izdaje. Založnik. Datum izdaje. Datum zadnjega popravljanja. Datum citiranja (obvezno za dokumente online). Zbirka. Dostopnost (obvezno za dokumente online).

Primer:

[6]  PREŠEREN, F. Izbrana poezija dr. Franceta Prešerna (online). 1996. (citirano 05. 10. 1998). Dostopno na naslovu: http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/ponudba/1996/preseren/.

Poglejte še: http://www2.arnes.si/~ljzotks2/gzm/dokumenti/literatura.html

Primer naslovnice projektne naloge je na naslednji strani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer naslovnice projektne naloge:

 

 

(širina 3,5 cm)

 

 

ŠOLSKI CENTER CELJE (14 pt) 

SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO, MEHATRONIKO IN MEDIJE (14 pt)

 

 

 

PROJEKTNA NALOGA (14 pt)

NASLOV PROJEKTNE NALOGE (20 pt)

 

 

 

 

Avtorja:                                                                  Mentor:

Ime in PRIIMEK, razred (12 pt)                            Ime in PRIIMEK, strokovni naziv (12 pt)

Ime in PRIIMEK, razred (12 pt)

 

Celje, mesec leto (12 pt)

 

Primer projektne naloge najdete na POVEZAVI.

 

 

Skip to content