Navodila za projektno nalogo

SPLOŠNO O PRIPRAVI PROJEKTNE NALOGE

Besedilo projektne naloge naj bo napisano v slovenskem jeziku v skladu s pravopisnimi  merili knjižnega jezika v prvi osebi množine.

Sestavine, obseg, vsebina in oblika projektne naloge morajo biti izdelani v skladu s temi navodili. Mentor ima od kandidata pravico zahtevati, da popravi projektno nalogo, ki ni izdelana v skladu s temi navodili.

Za pisanje in urejanje projektne naloge uporabljajte računalnik. Izpis naj bo izveden enostransko  z laserskim ali enakovrednim tiskalnikom. Izpis z matričnim  tiskalnikom zaradi neustrezne kvalitete ni dovoljen. Če so v besedilo projektne naloge vključene barvne fotografije, slike ali diagrami, je potrebno izpis teh strani izvesti z barvnim laserskim ali enakovrednim tiskalnikom. Za izpis uporabljajte kvaliteten brezkislinski papir. 

 

 SESTAVINE PROJEKTNE NALOGE 

Obvezne sestavine projektne naloge v tem zaporedju so:

 • naslovna stran,
 • vložen original odločbe o odobritvi teme in naslova projektne naloge,
 • kratek povzetek (do 250 besed),
 • kazalo vsebine in kazalo slik, tabel ter prilog,
 • seznam uporabljenih simbolov in kratic,
 • vsebina projektne naloge (uvod, glavni del, zaključek)
 • seznam uporabljenih virov in literature,
 • priloge (če obstajajo).

 

VSEBINA PROJEKTNE NALOGE

POVZETEK:

 • povzetek ni zaključek,
 • kratka predstavitev vsebine celotnega dela,
 • podatki o vsebini in ciljih naloge,
 • uporabljene metodologije in glavni zaključki,
 • hiter vpogled v bistvene poudarke.

 UVOD:

 • natančno opredelite namen projektne naloge,
 • kako ste se lotili priprave in izdelave naloge in zakaj,
 • napoved uporabljenih metod dela,
 • napoved cilja.

OSREDNJI DEL:

 • poročilo o tem, kako ste pristopili k izdelavi naloge oziroma projekta in zakaj,
 • načrt in rešitve zastavljene naloge,
 • omejite se na tisto teorijo, ki se neposredno navezuje na opredeljeno problematiko,
 • prikaz rezultatov oz. opis izdelka,
 • uporabite argumente ali protiargumente za  utemeljitev predlaganih novosti oz. rešitev nekega problema.

Dejstva in podatki, ki jih predstavljate, naj bodo jasno in povezano organizirani v logičnem zaporedju. Priporočljivo je, da si sledijo v časovnem zaporedju. Ko nizate svoje ugotovitve ali predloge, poiščite zanje argumente v literaturi in jih neposredno navežite na temo vaše naloge. Besedilo mora biti objektivno zapisano.

ZAKLJUČEK:

 • na kratko povzemite vsebino projektne naloge, najpomembnejše izvirne ugotovitve, novo pridobljena lastna spoznanja in sklepne misli,
 • na kratko analizirajte svoje delo, povzemite osnovne ugotovitve in predloge,
 • komentirajte dosežene cilje v primerjavi s postavljenimi cilji,
 • opozorite na probleme, s katerimi ste se srečevali pri delu,
 • navedite, kaj bi bilo potrebno še podrobneje obdelati, pa tega v nalogi niste storili,
 • navedite lastna spoznanja in odprte probleme.

 

OBLIKA PROJEKTNE NALOGE

OBSEG PROJEKTNE NALOGE: projektna naloga naj ne presega dvajset (20) strani oziroma s prilogami trideset (30) strani.

 OBLIKOVANJE STRANI: list formata A4, enostransko natisnjen, z zgornjim in levim robom 30 mm, spodnjim in desnim robom 25 mm, z obojestransko poravnavo besedila.

VEZAVA: liste povežemo na tak način, da je oddana naloga primerna za pregledovanje in shranjevanje. Liste spenjamo s plastično spiralo na daljšem robu listov. Liste zvežemo med dve zaščitni foliji, od katerih je prva prozorna.

ŠTEVILČENJE STRANI: začne se z arabsko številko 1 na strani z uvodom in se zaključi s stranjo, na kateri je zaključek. Priloge se številčijo posebej.

PISAVA: besedilo je pisano s pisavo Times New Roman, velikosti črk 12 pt z 1,5 razmikom med vrsticami in enovrstičnim razmikom med odstavki. Zamikov na začetku odstavkov ni.

Obvezna je uporaba veljavne terminologije, predpisanih merskih enot in simbolov (znakov).

PISANJE ENAČB OZ. FORMUL:

     Ep = mgh                                                                       (2.3)

Enačbo zapišemo na levem tabulatorju 2 cm od levega roba; če je enačba daljša, jo začnemo zapisovati na levi rob, številko enačbe pa poravnano z desnim robom. Presledek med zgornjim in spodnjim tekstom je 12 pt.  Črke, ki označujejo fizikalne ali matematične veličine, se pišejo v kurzivi.  

Enačbo številčimo tekoče s številko poglavja, v katerem se nahaja. Pri tem (2.3) pomeni tretjo enačbo drugega poglavja. 

OPOMBE: pišemo pod črto v “nogi”, velikost pisave 10 pt. 

OZNAČEVANJE POGLAVIJ: prvo poglavje je 1 UVOD, zadnje pa  _ ZAKLJUČEK (označen z ustrezno številko). Vsako poglavje ima lahko podpoglavja, ki so oštevilčena z dvema arabskima številkama (1.2). Označba 1.2 pomeni, da gre za drugo podpoglavje prvega poglavja. Številko poglavja, podpoglavja in naslov zapišemo na levi rob. Presledek med naslovom podpoglavja, prejšnjo in naslednjo vrstico je ena prazna vrstica. Podnaslove v podpoglavjih izpisujemo z razmikom ene vrstice, brez oštevilčenja, nato pa sledi besedilo brez razmika.

Vsako novo poglavje začnemo pisati na novo stran.

 

Pri številčenju in velikosti črk naslovov poglavij ter podpoglavij uporabljajte naslednji sistem:

1 POGLAVJE (velike črke 14 pt, krepko)

1.1   PODPOGLAVJE (velike črke, 12 pt, krepko)

1.1.1   Podpoglavje (male črke, 12 pt, krepko)

1.1.1.1 Podpoglavje (male črke, 12 pt)

OZNAČEVANJE SLIK IN TABEL: fotografije, risbe, sheme, grafe, diagrame ipd. poimenujemo kot slike in jih štejemo tekoče od 1 naprej skozi celotno projektno nalogo ter jih podnaslavljamo, in sicer tako, da je razvidno, kaj predstavljajo. V besedilu so vstavljene približno tam, kjer so citirane. Pod sliko v oklepaju zapišemo vir. Enako velja za tabele, ki pa jih nadnaslavljamo.

Slike in tabele z naslovi so poravnane sredinsko.

Primer:

Slika 1: Naslov slike

(Vir: osebni arhiv) ali (Vir: http://www.sc-celje.si/)

CITIRANJE MED BESEDILOM: pri citiranju je potrebno natančno in v celoti prepisati besedilo iz vira oz. literature. Nepomembno izpustimo in manjkajoči del nadomestimo s tremi pikami v oglatem oklepaju […]. Za izpisanim citatom, ki je v narekovajih, se sklicujemo na uporabljen vir oz. literaturo tako, da v oklepaju navedemo avtorjev priimek, leto izida in stran. 

Primer:

»Za obravnavo določenih oblik nasilja med šolajočo se mladino je najbolj specifičen in pogosto uporabljen izraz bullying, ki ga različno prevajamo.« (Pušnik, 1999, 34) 

OBLIKOVANJE SEZNAMA LITERATURE (mednarodni standard ISO 690): revije, časopisi, članki, standardi, predpisi, internetni naslovi in literatura (knjige, učbeniki) so zapisani in urejeni po abecednem redu avtorjev ter oštevilčeni z zaporednimi številkami, ki jih navajamo v oglatem oklepaju. V seznamu morajo biti  navedeni vsi viri in uporabljena literatura.  

Pri sestavljanju seznama uporabljenih virov in literature moramo navesti naslednje podatke:

 KNJIGA – en avtor:

 • PRIIMEK, ZAČETNICA IMENA AVTORJA. Naslov dela. Izdaja. Kraj izida: založba, letnica. Zbirka, (štetje). 

Primer:

[1] MUREN, H. Strojnotehnološki priročnik. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 1994.  

KNJIGA – dva avtorja:

 • PRIIMEK, ZAČETNICA IMENA AVTORJA. in PRIIMEK, ZAČETNICA IMENA AVTORJA. Naslov dela. Izdaja. Kraj izida: založba, letnica. Zbirka, (štetje). 

Primer:

[2] MAL, V. in TOMEC, J. Hitro, hitreje. Ljubljana: Prešernova družba, 1994.   

KNJIGA – trije avtorji ali več: 

Primer:

[3] KRAKAR ­- VOGEL, B. et al. Književnost na maturi. 1. natis. Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1994. Zbirka Matura.

ČLANEK v reviji (serijski publikaciji):

 • PRIIMKI IN ZAČETNICE IMEN VSEH AVTORJEV. Naslov članka. Naslov revije, letnica izida, letnik, številka, strani. 

Primer:

[4] ŠTULAR, T. Japonski vrtovi. Gea, 2004, let. 14, št. 2, str. 54–57.

 ČLANEK v zborniku konference, posvetovanja ipd.:

 • PRIIMKE IN ZAČETNICE IMEN VSEH AVTORJEV. Naslov članka. V: ime konference z zaporedno številko, kraj konference z letom, kraj založbe, založba, letnica izdaje, prva in zadnja stran prispevka. 

Primer:

[5] LAVRENČIČ, D. in MLAKAR, I. Vloga mladinskega knjižničarja pri razvijanju bralnih sposobnosti. V: Branje skrb vseh: 2. strokovno posvetovanje Bralnega društva Slovenije, 1998, str. 153-154. 

ELEKTRONSKI VIRI

PRIIMEK, ZAČETNICA IMENA AVTORJA. Naslov (prispevka). Vrsta medija. Izdaja. Kraj izdaje. Založnik. Datum izdaje. Datum zadnjega popravljanja. Datum citiranja (obvezno za dokumente online). Zbirka. Dostopnost (obvezno za dokumente online). Standardna številka.

Primer:

[6]  PREŠEREN, F. Izbrana poezija dr. Franceta Prešerna (online). 1996. (citirano 05. 10. 1998). Dostopno na naslovu: http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/ponudba/1996/preseren/.

Poglejte še: http://www2.arnes.si/~ljzotks2/gzm/dokumenti/literatura.html

Primer naslovnice projektne naloge:

ŠOLSKI CENTER CELJE (16 pt) 
SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO, MEHATRONIKO IN MEDIJE (16 pt)

 

 

 

 

PROJEKTNA NALOGA (16 pt)
NASLOV PROJEKTNE NALOGE (24 pt)

 

 

 

 

Avtorja:                                                                  Mentor:
Ime in PRIIMEK, razred (14 pt)                            Ime in PRIIMEK, strokovni naziv (14 pt)
Ime in PRIIMEK, razred (14 pt)

Celje, mesec leto (14 pt)

 

Primer projektne naloge najdete na  POVEZAVI.