ST-PTI

Področja zaposlitve in cilji izobraževanja so isti kot v programu srednjega strokovnega izobraževanja za poklic strojni tehnik. 
Trajanje izobraževanja: dve leti, izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami.
Vpisni pogoji
V izobraževalni program se lahko vpiše kdor je uspešno končal in  pridobil enega izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe:
  • avtomehanik, avtoklepar, avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar, klepar-krovec, finomehanik, instalater strojnih instalacij, konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin-orodjar, urar, zlatar,  mehatronik operater, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, elektrikar, strojnik gradbene mehanizacije in kmetijski mehanik, rudar, geostrojni rudar ali
  • pridobil enakovredno izobrazbo  po prejšnjih predpisih.
Pogoji za napredovanje
V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.
Pogoji za dokončanje
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:
  • splošnoizobraževalne predmete,
  • obvezne strokovne module,
  • izbirne strokovne module,
  • odprti del kurikula.
Poleg tega mora opraviti:
  • interesne dejavnosti,
  • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
  • poklicno maturo.

Nadaljevanje izobraževanja

Po opravljeni poklicni maturi lahko strojni tehniki nadaljujejo šolanje na višjih in visokih strokovnih šolah. V univerzitetne študijske programe se bodo lahko vpisali dijaki, kateri bodo v sklopu poklicne mature opravili še peti predmet, ki ga bodo določile posamezne fakultete, na katero se želijo vpisati. Največ strojnih tehnikov se vpiše na visoko-strokovni program strojništva, nekateri pa tudi na poslovno ekonomijo, gradbeništvo, računalništvo in informatiko, geodezijo …

V okviru strokovnih modulov pripravljajo dijaki projektne naloge za 4. izpitno enoto poklicne mature. To so projekti, ki jih dijaki tudi “fizično” realizirajo.

Nekaj teh izdelokv je v spodnji galeriji.